Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning tillsvidare som universitetslektor i klinisk kemi. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för Laboratoriemedicin i Lund och förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak forskning, men även undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet klinisk kemi. Innehavaren ska kunna ansvara för undervisning vid läkarprogrammets termin 5 och därutöver vara resurs för den kliniska undervisningen på läkarprogrammets övriga terminer. 

Innehavaren förväntas även utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor, såsom interna och externa förtroendeuppdrag, att representera ämnet nationellt och internationellt samt administrativa uppgifter. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Den sökande ska vara specialistkompetent inom ämnet klinisk kemi.

Eftersom anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten inom området klinisk kemi.

Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som självständig aktiv forskare samt visa förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag.

Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt genom visad förmåga att handleda doktorander. God tidigare erfarenhet av undervisning i klinisk kemi och specialistkompetens i ämnet är en förutsättning.

Den sökande ska visa administrativ skicklighet och ledarskapsförmåga samt visa förmåga att interagera med det omgivande samhället. Den sökande ska uppvisa samarbetsförmåga. Meriterande är internationella samarbeten och uppdrag som granskare i nationella och internationella prioriteringskommittéer. Dessutom kommer den vetenskapliga utvecklingspotentialen särskilt att betonas.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel: 046-222 80 84, e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se eller

Prefekt Magnus Abrahamson, tel: 046-222 16 48, e-post: prefekt.ilm@med.lu.se

Upplysningar om ansöknings­förfarande lämnas av:
Rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel 046-222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärar­förslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-10-25. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med. lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Inter­net, i annat fall kontakta rekryteringshandläggaren. 

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/3741
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-25
Sista ansökningsdag 2017-10-25

返回职位空缺页面