Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter
III-V MOSFETs har de senaste åren visat utmärkt prestanda, och de mest lovande kandidaterna för att uppnå aktiv THz-funktionalitet. Inom nanoelektronikgruppen vid Lunds universitet har vi studerat dessa III-V MOSFETs i över 10 år, och leder ett nytt EU-projekt inom området.

Doktorandanställningarna syftar till att utveckla processtekniker och designmetodologier i III-V MOSFET i nanotråd / FinFET geometrier. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla komponentteknologier som kan möta kraven från kretsspecifikationer. Forskningen kommer framförallt innebära transistor och kretsfabrikation såväl som materialstudier. Tjänsten innehåller en kombination av experimentella och teoretiska studier.

Tre olika forskningsinriktningar är för närvarande under tillsättning:

1) Tillverkning och karakterisering av III-V MOSFETs och kretsar för låg effekt- och högfrekvenstillämpningar.
2) Tillverkning och karaktärisering av TunnelFETs.
3) Studier av Ferroelektriska material på III-V material.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. I denna anställning uppgår undervisning på grundnivå till ca 15%.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap från experimentell forskning, t.ex. renrumsarbete eller elektrisk komponent/krets-karakterisering är meriterande.
 • Kunskap och kurser inom komponentfysik, kvantmekanik och grundläggande kretskonstruktion är stark meriterande.
 • Universitetsexamen och betyg, både från MSc och BSc (om tillämpbart). Kvaliteten och ämnet för examensarbete kommer också att utvärderas.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (193:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/593
Kontakt
 • Lars-Erik Wernersson, professor, +46462229003
 • Erik Lind, universitetslektor, +46462224888
Publicerat 2017-02-22
Sista ansökningsdag 2017-03-15

返回职位空缺页面