Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Skandinavien har återkoloniserats av växter efter den senaste istiden och det finns få endemiska arter i området. Däremot finns det många arter med mer eller mindre väl utvecklade ekotyper. Dessa kan representera ett första steg mot artbildning som initierats efter återinvandring. De kan också tänkas representera raser som har olika invandringshistoria och anlänt till Skandinavien vid olika tidpunkter. Differentiering kan alltså ha uppstått en eller flera gånger och framtida utveckling beror på lokala selektionstryck, genflöde mot övriga ekotyper och eventuell utveckling av sterilitetsbarriärer. Familjen Asteraceae tillhör kronan av angiospermernas fylogenetiska träd och är en av de familjer som radierat snabbast under de senaste årmiljonerna. Vi är intresserade av att förstå vilka egenskaper som gjort denna familj framgångsrik genom att studera ekotypdifferentiering hos höstfibbla Scorzoneroides (Leontodon) autumnalis. Denna art innehåller flera olika ekotyper specialiserade för olika habitat – ängsekotyper, kustekotyper, alvarekotyper och förmodligen flera fjällekotyper, varav åtminstone en är specialiserad för snölegehabitat. Arten är utkorsande, enhetlig vad gäller kromosomtal och i huvudsak självinkompatibel. Sammantaget är den en av Sveriges mest vittutbredda blomväxter, men ekotyperna är dåligt karaktäriserade och bristfälligt taxonomiskt utredda.

Doktorandprojektet är uppdelat i tre delprojekt: (1) Morfometriska studier baserade på befintligt herbariematerial som syftar till att beskriva den geografiska utbredningen och differentieringen av morfotyper/ekotyper/taxa i det Nordiska området. (2) Jämförande odling för att verifiera skillnader mellan ekotyper samt undersöka interfertilitet mellan olika morfotyper/ekotyper. (3) Molekylära studier för att undersöka differentering mellan ekotyper och populationer från olika regioner. Vi planerar att använda RAD-sekvensiering för att få ett kvantitativt mått på skillnaderna mellan olika ekotyper, med syfte att undersöka om de har olika fylogenetisk historia och hur stort det aktuella genflödet är mellan ekotyperna.

Vi planerar i ett senare skede att identifiera loci som är selekterade och potentiellt länkade till differentieringsprocesseer. Projektets övergripande mål är dels att förstå de processer som sporrar respektive motverkar artbildning hos växter, dels att förstå vilka egenskaper som selekteras hos ekotyperna och vilka förändringar som sker på genomnivå.

Kvalifikationer

Du ska ha en mastersexamen (eller motsvarande) i Biologi. Du ska vara specialiserad mot systematisk botanik, evolutionär ekologi och/eller växtgenetik, med erfarenhet av analys av biologisk variation. Du bör ha kompetens när det gäller bestämning, odling och hantering av växter. Du bör ha erfarenhet av försöksplanering och statistisk analys. Goda kunskaper i skriftlig och talad engelska är ett krav och det är meriterande om du kan dokumentera erfarenhet av vetenskaplig publicering på engelska. Du bör ha förmåga och intresse att genomföra fältarbete. Du måste kunna arbeta både självständigt och samverkan med andra, samt ha en god kommunikationsförmåga. Tidigare erfarenhet av en eller flera av följande metoder är önskvärd: molekylär analys, bioinformatik, växtodling och samlingsbaserat forskningsarbete. Det är önskvärt att du har B- körkort.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1305
Kontakt
  • Stefan Andersson, Universitetslektor, 046- 222 4408, stefan.andersson@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-05-02
Sista ansökningsdag 2017-05-23

返回职位空缺页面