Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

MAX IV-laboratoriet(www.maxiv.lu.se/) är en nationell forskningsanläggning som tillhandahåller forskningsinstrument för forskare från Sverige och övriga världen. Här forskas inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi. Fullt utbyggt kommer man att ta emot fler än 3 000 forskare årligen. (www.issuu.com/lundsuniversitet/docs/strategyreport_2016_2026)

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret bedriver Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av halvledarnanostrukturer.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning ska dock kunna bedrivas till minst 80 % av heltid.
Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Tjänstens forskningsuppgift är att leda, samordna och utveckla nya synkrotronbaserade metoder som utnyttjar de unika egenskaperna som MAX IV har. Forskningen ska huvudsakligen ha experimentell karaktär, men ett inslag av teoretisk modellering kan ingå, antingen genom den biträdande universitetslektorns egen insats eller genom täta samarbeten med andra forskningsgrupper. Det specifika utvecklingsområdet är öppet, men kan exempelvis vara inom avbildning, spektroskopi, spridning, dynamik eller en kombination av dessa. Det måste ha ett direkt och starkt samband med befintlig eller framtida instrumentering vid MAX IV. Samarbete med forskare vid andra synkrotronljuskällor är en tydlig fördel. Inom ovan angivna område förväntas kandidaten utveckla sitt eget oberoende forskningsprogram och samarbeten med andra forskningsledare vid avdelningen, institutionen, fakulteten, Lunds universitetet, MAX IV och andra universitet och forskningsanläggningar. Anställningen är inom instrumentutveckling och bör därför inte vara för tätt kopplad till en specifik typ av materialsystem eller vetenskaplig frågeställning. Det borde finnas ett uttryckligt intresse för att etablera tvärvetenskapliga samarbeten kring MAX IV.

Eftersom undervisning och handledning på alla nivåer ingår i tjänstgöringen förväntas innehavaren av tjänsten att undervisa och utveckla kurser på grundläggande och avancerad nivå inom områden av relevans för avdelningens forskning. Omfattningen av undervisningen är 10-20% av tjänsten, på grundnivå och/eller avancerad nivå. Kandidaten förväntas också undervisa på kurser inom mer specialiserade områden på forskarutbildningsnivå. Rekrytering och handledning av kandidat- och masterstudenter samt doktorander ingår, och av erfarenhet kan man räkna med handledarskap för 2-3 studenter parallellt.

Kandidaten förväntas själv söka extern finansiering.

Behörighet
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i fysik, teknisk fysik, materialvetenskap eller ett angränsande ämnesområde. Vidare ska kandidaten ha en väl dokumenterad forskningsbakgrund inom utvecklingen av synkrotronbaserade tekniker. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens minst två och högst sju år före ansökningstidens utgång.

Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Kriterier vid bedömningen av sökandens kvalifikationer sammanfattas enligt följande:

- Kandidaten måste demonstrera betydande erfarenhet av utvecklingen av nya experimentella metoder inom synkrotronvetenskap, utvecklingen av strålrör och/eller utvecklingen av utrustning som används vid strålrör.

- Den forskning och utveckling som kandidaten föreslår måste vara klart relevant för den nuvarande eller framtida utvecklingen vid MAX IV-anläggningen med tanke på ljuskällornas egenskaper.

- Kandidaten måste ha erfarenhet av postdoktoral forskning och har visat självständighet i hans / hennes arbete efter doktorandtiden. 

- God samarbetsförmåga, öppenhet, förmåga att se större sammanhang och att samtidigt uppvisa stark egen drivkraft, uthållighet och kreativitet är nödvändiga egenskaper för tjänsten.  Ett respektfullt uppträdande mot alla medarbetare och studenter, inom och utom universitet ska prägla allt arbete.

- Dokumenterad utveckling av forskningssamarbeten med andra grupper med hjälp av de tekniker som utvecklats / implementerad av sökanden är en viktig merit.

- Kandidatens dokumenterade självständighet i hans / hennes arbete och forskningsambitioner efter forskarutbildningen är en fördel. 

- Kandidatens förmåga och intresse att använda sin instrumentering i olika vetenskapliga underdiscipliner är en viktig merit.

- Dokumenterad utveckling av forskningssamarbete med teoretiker och/eller specialister på komplementär utrustning och komplementära metoder är meriterande.

- God undervisningsbakgrund med undervisningserfarenhet och intresse från grundutbildningsnivå till avancerad nivå är en merit.

- Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag är en merit.

- Den av kandidaten bifogade forskningsplanen (enligt den akademiska meritportföljen) är ett mycket viktigt element i bedömningen.

- Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran 
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle 

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare skall inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran skall göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll 
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning. 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3744
Kontakt
  • Professor Anders Mikkelsen, 046-222 96 27, anders.mikkelsen@sljus.lu.se
  • Professor Joachim Schnadt, 046-222 39 25, joachim.schnadt@sljus.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-03-01

返回职位空缺页面