Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorand i fysik inriktad på avancerad laseravbildning av spray system

Avdelningen för Förbränningsfysik är väletablerad och internationellt erkänd för sin forskning inom utveckling och tillämpning av laserbaserade mätmetoder för diagnostik av förbränningsprocesser. Under senare år har denna forskning utökats till att inkludera andra högtemperatur-processer i gasfas. Vid avdelningen bedrivs också forskning på utveckling av mekanismer för den komplexa kemiska kinetiken i förbränningsprocesser. Forskningen genomförs i samverkan med partners från andra institutioner och avdelningar vid LTH, andra universitet och högskolor, samt partners inom industri, både nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs för närvarande med omkring 50 forskare vid Enoch Thulin laboratoriet, invigt 2001, vid Fysiska Institutionen. http://www.forbrf.lth.se/english/

Arbetsuppgifter

Sprejer används i mycket stor utsträckning i dagens moderna samhälle, exempelvis vid målning, kylning, tvättning, tillförsel av kemikalier, medicinska tillämpningar, etc. Däremot, den viktigaste tillämpningen av sprejer är dock i samband med förbränning av fossila bränslen, bl.a. inom bil- samt flygplansmotorer.

På grund av dess negativa inverkan på miljön samt en begränsad tillgång till fossilt bränsle har det vetenskapliga intresset för sprejbaserad förbränning ökat kraftigt. Trots detta råder det fortfarande stora oklarheter kring hur sprejen bildas, d.v.s. övergår från en sammanhängande vätska till ett moln av bränsledroppar. Eftersom effektiviteten på den efterföljande förbränningen är starkt kopplad till denna process är det av grundläggande betydelse att förstå detta förlopp. En förbättring av förbränningsprocessen innebär inte enbart högre effektivitet utan även en reducering av föroreningar. Detta mål kan endast uppnås genom en detaljerad experimentell analys av sprejen och en rad olika laserbaserade mätmetoder har, med tiden, utvecklats för detta ändamål.

Dock är konventionella laserbaserade mätmetoder mycket begränsade då s.k. täta sprejer skall studeras, där ett fenomen som kallas multipelspridning uppstår. Enkelt förklarat innebär multipelspridning att ljuset studsar fram och tillbaka mellan dropparna. Följden av multipelspridning är att den upptagna bilden förvrängs och de finare detaljerna i bilden suddas ut. Vi på avdelningen för Förbränningsfysik vid Lunds universitet, utvecklade år 2008 en ny laseravbildande mätmetod, Structured Laser Illumination Planar Imaging (SLIPI), med vilken man kan eliminera det multipelspridda ljuset, vilket följaktligen leder till en sann visualisering av sprejen. Dock har SLIPI enbart använts för studier på makrometernivå (synfält på några få centimeter).

Arbetet, som här kommer att bestå, använder sig av SLIPI- och laserarkivbildning i allmänhet i mikroskopisk skala och för detektering av en-foton och två-foton fluorescensoptisk signal från spray systems.Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Mycket god förmåga till bildanalys och bildefterbehandling krävs. 

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad teoretiska kunskaper i ämnen som laserfysik, atomfysik, molekylfysik och/eller kemi samt förbränning, exempelvis via fullgjorda kurser, utgör meriter vid ansökan.
 • Intresse för och/eller dokumenterade kunskaper och erfarenheter av experimentell forskning med spektroskopi och laserdiagnostik, i synnerhet för förbränning eller relaterade ämnesområden, utgör också meriter vid ansökan.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 5 kap 1-7 §§. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen.

 

 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/105
Kontakt
 • Edouard Berrocal, Biträdande universitetslektor, +46462220354
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-15

返回职位空缺页面