Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Inst för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ny teknik för undersökning av lungor med luftburna nanopartiklar

Aerosolforskning i Lund
Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luftmiljö har stora effekter för vår hälsa. Exempelvis orsakar luftföroreningar 7 miljoner dödsfall globalt varje år (ca 13% av totalantalet). Om rökning och luftburen smittspridning inkluderas blir siffran mer än dubbelt så hög. Därför är det viktigt att få mer kunskap om vilka effekter olika typer av föroreningar i luften har för vår hälsa. Samtidigt kan luftburna partiklar användas för goda syften inom bland annat medicinska applikationer och nanoteknologi.

Aerosolforskningen vid Lunds universitet är tvärvetenskapligt och bedrivs i nära samarbete med bland annat medicinska fakulteten och med fysiska institutionen. Tillsammans med Kärnfysik har vi ett välutrustat aerosollaboratorium som möjliggör avancerade studier med aerosoler och vi har ett stort internationellt nätverk inom området. Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi (EAT) ingår i två excellenscentrum: tillsammans med Arbets- och miljömedicin ingår vi i METALUND (Medicin och teknik för arbetsliv och samhälle vid Lunds universitet) som stöds av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi ingår även i NanoLund som samordnar nanoforskning vid Lunds universitet. 

Arbetsuppgifter
Doktorandarbetet fokuserar på luftburna nanopartiklar och hur dessa kan användas för att få information om lungsjukdom, men andra områden kan ingå såsom mätningar av luftföroreningar i olika miljöer, modellberäkningar på luftföroreningar i lungan och fysikalisk/kemisk analys av luftburna partiklar. Trots att lungsjukdomar tillhör de vanligaste dödsorsakerna i världen saknas till stor del enkla och precisa diagnostekniker för att upptäcka lungsjukdom. Forskningen gäller dels en teknik, utvecklad vid LTH, för att upptäcka lungsjukdom med hjälp av nanopartiklar och dels tester av andra medicin-tekniska metoder för lungdiagnos. I doktorandprojektet ingår också att utföra mätningar på försökspersoner i olika kliniska studier. Doktorandarbetet sker i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som ger stora möjligheter till både breddning och fördjupning i gemenskap med många andra forskarstuderande.

Huvuduppgiften är att ägna dig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl forskarutbildningskurser som deltagande i forskningsprojekt. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20%). Anställningen är tidsbegränsad till 5 år (vid 20% institutionstjänstgöring). Mer information om avdelningen finns på vår hemsida www.eat.lth.se. Arbetet är till stor del av experimentell karaktär, men även teoretisk modellering och analys av data ingår. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH. Examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för forskarutbildningsämnet inkluderar exempelvis fysik, kemi, nanovetenskap, elektroteknik, statistik eller medicin. 

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Bedömningsgrunder
Lämplig bakgrund för anställning är teknisk/naturvetenskaplig/medicinsk högskoleutbildning, t ex. civ ing. eller magisterutbildning samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska. Det är önskvärt att sökande har intresse, och gärna också erfarenhet, av experimentellt arbete. På grund av ämnets tvärvetenskaplighet ser vi gärna sökande med olika bakgrund inom exempelvis fysik, kemi eller medicin. Mycket av arbetet utförs i projektform och viktiga egenskaper är social kompetens samt vilja och förmåga att arbeta i grupp, men också att kunna arbeta självständigt och strukturerat. Andra önskvärda egenskaper för en forskarstuderande är analysförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet och kreativitet. 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Härvid beaktas särskilt följande: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete samt förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska och svenska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Bedömningen av förmågan enligt första punkten ovan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. 

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Övrig information
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/285
Kontakt
 • Jakob Löndahl, +46462220517
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-23
Sista ansökningsdag 2018-03-06

返回职位空缺页面