Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil

Den mikrobiella styrningen av rhizosfärens biogeokemi

En betydande andel av det kol som lagras i terrestra ekosystem finns i markens jord, där markmirkroorganismer spelar en avgörande roll i regleringen av kollagringen genom nedbrytningen av växtdelar och markens organiska material. Växternas utsöndring av kol i rhizosfären skapar "hotspots" av intensiv mikrobiell aktivitet och dynamiska
biogeokemiska förlopp. Fördelningen av hur mikroberna använder de kolresurser de förbrukar - till tillväxt eller till energi via respiration, mao deras kolanvändningseffektivitet (KAE) - avgör markens potential att kunna lagra kol. I
detta projekt kommer vi undersöka hur växt-mikrob-interaktioner bestämmer markens biogeokemi. Vi kommer att undersöka hur skillnader i resurskvalitet och tillgången på näringsämnen påverkar mikrobernas tillväxt och respiration i rhizosfären, och konsekvensera detta medför för den mikrobiella KAE.

 

Arbetsuppgifter

I detta laborativt intensiva projekt kommer vi att undersöka de begränsande faktorerna för mikrobiell tillväxt, respiration, och nedbrytningen av organiskt material, genom att studera både utkomsten av långtida fältförsök och naturliga gradienter av bördighet i mark. Detta kommer att kombineras med experimentella försökssystem i växthus och på lab. Vi kommer att använda både system med konstgjorda rötter att simulera växters utsöndring av kol, och intakta växt-jord-system. Vi kommer att jämföra begränsande faktorer för mikrobiell tillväxt rhizosfären och i bulk-jord, utmed dygns- och säsongscykler, i system med eller utan mykorhizza, och därmed på olika vis variera mikrobernas konkurrensförhållanden i deras närmiljö. För att åstadkomma detta kommer vi att använda avancerade metoder att spåra radioaktiva och stabila isotoper genom biogeokemiska flöden, och därmed kunna bestämma den mikroba fördelningen av använt kol till tillväxt eller respiration. Genom att studera växt-mark-interaktionerna via utbytet av C och näringsämnen kommer vi att fördjupa forståelsen för den mikrobiella regleringen av rhizosfärens biogeokemi och därmed skapa kritiska insikter att kunna inkorporera i globala C-flödesmodeller.

Kvalifikationer

Vi söker en person med en avancerad universitetsexamen (master eller motsvarande kompetens/erfarenhet) i biologi, biogeokemi, miljövetenskap eller motsvarande ämne, gärna med fokus på mikrobiologisk ekologi. Mycket god kunskap av engelska erfordras. Dokumenterad erfarenhet av forskning (t.ex. examensarbete) och av laborativa metoder av relevans för forskningsprojektet är värdefulla meriter.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan ska innehålla ett brev med motivering till din ansökan till doktorandplatsen, en beskrivning av tidigare utbildning och forskningsintressen (max 2 sidor). Ansökan ska även innehålla ett CV, kopior på examensbevis eller motsvarande och kontaktinformation (telefon, email) till minst två referenspersoner. Relevanta publikationer bör också bifogas, såsom accepterade akademiska artiklar och forskningsarbeten (t. ex. examensarbeten).

 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3564
Kontakt
  • Johannes Rousk, universitetslektor, johannes.rousk@biol.lu.se; +46 46 222 37 45
  • Elin Johansson, personaladministatör, elin.johansson@biol.lu.se; +46 46 222 79 21
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-05
Sista ansökningsdag 2019-01-07

返回职位空缺页面