Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Beskrivning

Den stora hadronkollideraren (LHC) vid CERN är världens kraftfullaste accelerator, och installerad vid den är ATLAS (atlas.ch) som är en av de två experiment som utforskar den s.k. energigränsen. Under 2012 upptäckte vi Higgspartikeln, den enda komponent i Standardmodellen som tidigare ej påvisats. Standardmodellen tillsammans med den Allmänna relativitetsteorin beskriver dagens kunskap om naturkrafterna och materians byggstenar. Nu är forskningens tyngdpunkt att leta efter reaktioner som inte kan beskrivas av denna kunskap, att expandera vår kunskap och med det förhoppningsvis hitta svaren på några av naturens stora frågor. Vad är Mörk materia? Varför finns inte lika mängd materia och antimateria? Är kvarkar och leptoner fundamental byggstenar, eller består de av mindre objekt? Finns där verkligen bara tre rumsdimensioner? Nu har LHC startat igen, och med nästan den dubbla energi. Vi välkomnar en ny doktorand in i vår grupp för att delta i denna forskning.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Den framgångsrike sökande kommer att arbeta med analys av ATLAS-data, speciellt vid de högsta energier som påvisas med jetproduktion. Om positiva resultat observeras skall man försöka påvisa deras ursprung, och möjliga anknytning till t ex Mörk materia. Om resultaten visar sig förenliga med Standardmodellen, skall man demonstrera vilka föreslagna teorier som kan förkastas.

Förutom detta, kan även en viss FoU-aktivitet ske för att förbereda för framtida experiment och/eller uppgraderingar av ATLAS.

Den framgångsrike kandidaten kommer att ges möjlighet att hjälpa till med att handleda masterstudenter.

Aktiviteterna är vid Fysiska institutionen, Lunds universitet. Dock, många CERN-besök kommer att krävas, och även viss långtidsstationering där kan förekomma.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. civilingenjör/magisterexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet,
 5. Den sökande måste ha erfarenhet av programmering (C++/Python). Sökande måste ha ett stort intresse för att arbeta i en internationell miljö eftersom mycket av arbetet sker vid CERN och möjligtvis också vid andra internationella laboratorier.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet

Tillsättningen av den framgångsrike kandidaten kommer baseras på studieresultat från den grundläggande och avancerade nivån, kraven beskrivna ovan, och kapaciteten att tackla utmaningarna beskrivna i texten. Speciell vikt fästs vid examensarbetets kvalitét.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter (eller hellre att rekommendationsbrev skickas direkt av författarna, till PhD-position@hep.lu.se), kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ofullständiga ansökningar kommer ej behandlas! Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna om det är första steget i ansökandeprocessen!

Ansök här: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:86078/

Sista ansökningsdag: 2016-02-07

Övrigt

Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Caterina DOGLIONI, PhD-position@hep.lu.se

 

 

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2015/4410
Kontakt
 • Caterina Doglioni, +4646222 76 95
 • Torsten Åkesson, +46462227711
Facklig företrädare
 • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2015-12-17
Sista ansökningsdag 2016-02-07

返回职位空缺页面