Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för atomfysik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), Lunds universitet, Sverige, har en personal på över 50 forskare inklusive gästforskare och doktorander. Forskningen vid avdelningen är huvudsakligen baserad på användningen av lasrar, alltifrån diodlasrar till TW lasrar vid högeffektlaserfaciliteten. Några av de forskningsområden som studeras inom avdelningen är: fysik med högintensitetlaserpulser, attosekundvetenskap samt VUV / XUV laserspektroskopi, kvantelektronik, kvantoptik och spektroskopi av optiska kristaller samt tillämpningar inom molekylär spektroskopi, lasermedicin/biologi, samt industriella tillämpningar av optisk spektroskopi. Mer information om avdelningen finns på http://www.atomic.physics.lu.se/.

Arbetsuppgifter
Arbetet för denna anställning kommer att utföras vid Lunds högeffektlaserlaboratorium samt i viss mån vid nationella och internationella forskningsfaciliteter och i huvudsak innebära experimentellt arbete. Merparten av det experimentella arbetet kommer att ske i samarbete med övriga i forskningsgruppen, men den rekryterade doktoranden kommer mer specifikt att arbeta med ett projekt som syftar till generering av isolerade attosekundspulser med hjälp av ett tvåfärgsfält och använda dessa attosekundspulser för pump-prob-studier av laddningsdynamik i molekyler. Doktoranden förväntas arbeta med färdigställandet av experimentuppställningen, implementation av tekniken vid strålröret, samt att köra de kommande experimenten på en daglig basis.

Projektet kan bland annat komma att innehålla följande uppgifter:

 • Användning av en femtosekundslaser med hög effekt för generering av intensiva övertoner samt optimering av dessa
 • Användning av en optisk parametrisk förstärkare för generering av isolerade attosekundspulser med ett tvåfärgsfält
 • Tillämpning av dessa attosekundspulser mot tidsupplösta studier inom atom- och molekylfysik användande en avbildande jon- och elektronspektrometer

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskap om optik för ultrakorta laserpulser och laserfysik

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskap om övertonsgenerering och attosekundspulser är en fördel 
 • Teoretisk eller praktisk erfarenhet av tekniker för generering av attosekundspulser med tvåfärgsfält är en fördel

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/785
Kontakt
 • Per Johnsson, lektor, +46 46 222 7658, per.johnsson@fysik.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-03-17
Sista ansökningsdag 2017-04-07

Zurück zu Stellenangeboten