Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen och forskningsverksamheten är placerad och förlagd till institutionen för translationell medicin i Malmö vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Mer information om institutionens verksamhet finns vår hemsida: http://www.med.lu.se/ translationell_medicin

Cancer är ett av de större fokusområdena vid institutionen för translationell medicin (ITM). Genom tillsättning av denna lektorstjänst avser ITM att förstärka och bibehålla den strategiskt viktiga forskningen inom området cancer som bedrivs vid institutionen och vid den Medicinska Fakulteten. Målet är att rekrytera en person som på ett framgångsrikt sätt kan leda en egen forskningsverksamhet inom området molekylär cancercellbiologi och läkemedelsutveckling och som kan dra nytta av och förstärka den pågående cancerforskningen vid institutionen och vid fakulteten. Vi söker med denna lektorstjänst en etablerad självständig forskare med unik och nydanande forskning och med djup kunskap inom området och som kan bidra till och bevara den internationellt starka position som cancerforskningen har vid den medicinska fakulteten, Lunds Universitet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak forskning, men även undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet molekylär cancercellbiologi och läkemedelsutveckling. Anställningen innefattar forskning/utveckling inom tjänstens inriktning och innefattar in vitro och in vivo modeller och metoder såsom, molekylärbiologiska analyser av möjliga målmolekyler för läkemedelsutveckling och vidare validering av dessa med avancerade cellbiologiska metoder inkluderande högupplösande mikroskopi och mikroskopering av levande celler.  

Innehavaren förutsätts etablera en framgångsrik forskargrupp som i huvudsak finansieras via egna externa anslag och bedriva forskning som har en translationell karaktär och som syftar till att definiera och lägga grunden till nya framtida diagnostiska och/eller behandlingsprinciper för patienter med cancer. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag, samt representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motvarande fem veckor eller ha inhämtat motvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten inom området molekylär cancercellbiologi och läkemedelsutveckling, med speciell hänsyn tagen till dokumenterad erfarenhet inom preklinisk forskning med translationell inriktning samt markörbaserad och skräddarsydd läkemedelsutveckling. Vidare är förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag meriterande. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete kommer att tillmätas betydelse.

Vikt kommer också att fästas vid pedagogisk skicklighet, förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet. Pedagogisk skicklighet skall visas såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället. Vidare är förmåga att leda och utveckla administrativ skicklighet meriterande.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: 046-222 80 84,
e-post: Erik.Renstrom@med.lu.se eller

prefekt Lars Dahlin, tel: 040-33 17 24, e-post:Lars.Dahlin@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av personalchef Kajsa Johnsson,
tel 046-222 08 22, e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeprotal senast den 8 mars 2018.

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV)

Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet om inte det av ansökan tydligt framgår att sökanden motsätter sig detta.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1102
Publicerat 2018-01-29
Sista ansökningsdag 2018-03-08

Zurück zu Stellenangeboten