Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskarutbildningsämne

Programvarusystem

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att ägna dig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20%). Anställningen är tidsbegränsad till 5 år (vid 20% institutionstjänstgöring). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Vi söker nu en doktorand till ett projekt inom programvarutestning som syftar till att undersöka och utveckla metoder för att utvärdera en testprocess och föreslå adekvata och evidensbaserade förbättringar av densamma.

Mjukvarutestning är en grundläggande men utmanande aktivitet vid all form av programvaruutveckling och en hel del forskning har redan gjorts inom området. Dock nyttiggörs inte dess resultat fullt ut i industrin. I detta projekt vill vi undersöka klyftan mellan teori och praktik vad gäller mjukvarutestning och i förlängningen designa teorier och verktyg som bidrar till att överbrygga klyftan. Viktiga problem av intresse för projektet är sociotekniska problemformuleringar av utmaningar inom mjukvarutestning samt kunskapshantering (knowledge management) i gränssnittet mellan industri och akademi.

Forskningen genomförs i tät samverkan med industripartners och en del av arbetet förläggs in den industriella miljön. I anställningen ingår forskning (80%) och undervisning (20%). Forskningen innefattar särskilt empiriska studier vilket innebär insamling och -analys av såväl kvantitativ som kvalitativ data. I forskningen ingår också forskarkurser.

Doktorandprojektet bedrivs inom ELLIIT som är en statligt finansierad forskningsmiljö som syftar till att uppmuntra stark forskning inom informationsteknik och mobil kommunikation. ELLIIT utgör en plattform för såväl grundläggande som tillämpad forskning och har fyra partners: Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge tekniska högskola.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har antingen

  1. minst 150 högskolepoäng inom matematik, teknik och naturvetenskap varav minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap/programvarusystem samt ett fördjupningsarbete på avancerad nivå om minst 30 högskolepoäng med relevans för programvarusystem, eller
  2. civilingenjörsexamen med minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap/programvarusystem eller annan examen på avancerad nivå med relevans för programvarusystem, och med minst 60 högskolepoäng inom datavetenskap/programvarusystem.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav

Det är meriterande att ha Civilingenjörsexamen i datateknik, industriell ekonomi eller motsvarande, med inriktning mot programvarusystem.

Övriga krav är: God förståelse för industriell mjukvaruutveckling. Praktiska erfarenheter av industriell mjukvaruutveckling är meriterande, liksom erfarenheter av empiriska studier inom programvaruutveckling och tillhörande vetenskapliga pulikationer. Kravhantering, programvarutestning, informations- och kunskapshantering är relevanta specialkunskaper.

Vidare måste den sökande ha utmärkt kommunikationsförmåga och kunna uttrycka sig flytande på engelska i tal och skrift. Det är meriterande att ha motsvarande kunskaper i svenska.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
  2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
  3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
  4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.

Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2095
Kontakt
  • Emelie Engström, 046-222 88 99 emelie.engstrom@cs.lth.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-26
Sista ansökningsdag 2017-08-31

Zurück zu Stellenangeboten