Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Institutionen för handelsrätt

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet söker, som ett led i en internationaliseringsstrategi, en postdoktor i handelsrätt.

Institutionen för handelsrätt är en betydelsefull del av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Vid institutionen bedrivs för närvarande grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom en rad rättsvetenskapliga ämnen, med särskilt fokus på regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Institutionen förenar det stora lärosätets traditioner med dynamiken hos ett ständigt föränderligt ämne. Institutionen kännetecknas av en god och välkomnande miljö och ett intresse för handelsrättens roll i samhället. Vid institutionen, som har omkring 30 medarbetare, utbildas ca 500 studenter på helårsbasis.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva självständig forskning i ett område inom handelsrätten som finns representerat vid institutionen. Han eller hon förväntas samarbeta med övriga forskare vid institutionen, kunna interagera med studenter samt aktivt medverka i institutionens gemensamma verksamhet. I tjänsten ingår viss undervisning (motsvarande en kurs per år samt viss handledning av uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå).

Kvalifikationer och bedömningsgrunder

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. För att kunna anställas som postdoktor krävs doktorsexamen i handelsrätt eller närliggande ämne (för närvarande bedrivs vid institutionen forskning med anknytning till framför allt skatterätt, arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och EU-rätt, samt civilprocessrätt).

Doktorsexamen (juris doktor eller motsvarande), företrädesvis från utländskt universitet, får inte vara mer än högst tre år gammal vid ansökningstillfället. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger (sjukdom eller föräldraledighet). Vi accepterar ansökningar även om doktorsexamen inte har avlagts vid ansökningstidens utgång, men detta villkor måste ha uppfyllts vid anställningstillfället.

Företräde kommer att ges till sökande som fokuserar på allmän förmögenhetsrätt i vid mening, IP-rätt, skatterätt eller konkurrensrätt.

Den sökande ska kunna dokumentera hög vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och i andra publikationer. En forskningsplan ska bifogas ansökan, där det framgår vilken forskning den sökande avser att bedriva samt tydligt beskrivs i vilken omfattning den sökandes forskningsprojekt skulle dra nytta av en tjänst vid ett svenskt universitet.

Därutöver kommer ansökan att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Erfarenhet från arbete vid ett utländskt universitet.
 • Internationell erfarenhet (t ex internationella projekt, publikationer och konferenspresentationer).
 • Forskningsplanens relevans och styrka, (även i relation till forsknings- och utbildningsprofilen vid institutionen för handelsrätt).
 • Övriga meriter som styrker den sökandes forskningsförmåga.
 • Förmåga att sprida forskningsresultat i samhället.

Vid bedömningen beaktas den sökandes erfarenhet, kunnande och personliga egenskaper. Sökandes förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter till att stärka och komplettera befintliga forskningsmiljöer vid Ekonomihögskolan kommer också att beaktas.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal,  ”Avtal som tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/).

Ansökningsförfarande

Anställningen som postdoktor söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas: 

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • CV.
 • Bevis på doktorsexamen.
 • Forskningsplan (max 1 500 ord exklusive referenser).
 • I förekommande fall dokumenterade relevanta språkkunskaper.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
 • Referenser.
Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2803
Kontakt
 • Andreas Inghammar, Prefekt, 046-222 33 64, andreas.inghammar@har.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-06
Sista ansökningsdag 2017-10-19

Zurück zu Stellenangeboten