Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Inriktning mot elektronikkonstruktion, speciellt konstruktion av integrerade kretsar för radiofrekvenstillämpningar.

A
rbetsuppgifter
Forskningen är inriktad på området integrerad kretskonstruktion, med fokus på mottagare för system som använder massiv MIMO-teknik. Denna teknik tros få stor betydelse för att öka kapaciteten i nästa generations mobilsystem, 5G. Basstationerna kommer då att använda hundratals antenner för att rikta signalen till de olika användarna. Många tekniska utmaningar måste dock lösas innan för att åstadkomma kostnadseffektiva kretslösningar med låg strömförbrukning. Doktoranden kommer att undersöka hur integrerade kretsar (chips) kan konstrueras i CMOS teknologi för att hantera de olika antennsignalerna, och hur informationen kan skickas till/från de andra delarna av systemet.

Konstruktion av kretsar, liksom mätning av tillverkade integrerade kretsar, är viktiga delar av arbetet. Kretsar som kommer att konstrueras innefattar mottagare, samt olika byggblock som förstärkare, blandare och oscillatorer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Inriktning mot konstruktion av analoga och radiofrekventa integrerade kretsar.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser och examensarbete inom konstruktion av integrerade kretsar, radioelektronik, samt trådlösa system.
 • Yrkeserfarenhet inom konstruktion av integrerade kretsar för radiofrekvenstillämpningar.
 • Erfarenhet av CAD-system för integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av radiofrekvensmätningar.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/261
Kontakt
 • Markus Törmänen, universitetslektor/docent, +46 46 222 91 09, markus.tormanen@eit.lth.se
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Zurück zu Stellenangeboten