Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar: kurser (90 högskolepoäng) och en avhandling (150 högskolepoäng). Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i Högskoleförordningen.

Denna doktorandtjänst är kopplad till det nya forskningsprojektet Att styra sjukvård med siffor. Projektet är inspirerat av kritisk forskning inom redovisning och organisation som problematiserar kvantifierad styrning av organisationer. Avsikten är att undersöka vad som händer när olika kvantifierade styrformer samverkar i sjukvårdens vardag. Projektet aktualiserar teman som organisatorisk kontroll, kultur, yrkesidentitet och professionell autonomi. Det har en kvalitativ forskningsansats, vilket innebär att det finns utrymme för projektmedlemmarna att under projektets gång utveckla frågeställningar och fokus.

Doktoranden kommer att ingå i gruppen av organisationsforskare vid institutionen och uppmuntras att delta i dess forskningsseminarier och andra aktiviteter.

Behörighet
Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid företagsekonomisk institutionen. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Viktiga indikatorer på denna förmåga är forskningsplanen, tidigare uppsatser, särskilt på mastersnivå, samt tidigare visad förmåga i studier och andra relevanta sammanhang.

För denna doktorandtjänst är det nödvändigt att behärska svenska i tal och skrift, eftersom den är kopplad till ett projekt som undersöker svensk sjukvård.

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande

Ansök online!

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla:

 • Ifylld ansökningsblankett, som finns här: http://fek.lu.se/forskarutbildning/ansokan)
 • Introduktionsbrev
 • Curriculum Vitae
 • Forskningsplan på engelska omfattande högst 5 sidor, där den sökande presenterar sina idéer om hur forskningsprojektets ämne kan undersökas.
 • Betyg och examensbevis
 • Uppsats på avancerad nivå och eventuellt på grundnivå
 • Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

 Vidimerade kopior av intyg krävs.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/531
Kontakt
 • Charlotta Levay,studierektor forskarubildning FEK, +46 46 222 98 51, charlotta.levay@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-20
Sista ansökningsdag 2018-03-28

Zurück zu Stellenangeboten