Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Placering
Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, Institutionen för hälsovetenskaper. Forskargruppen är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter.

Beskrivning
Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap, inriktning gerontologi. Doktorandprojektet adresserar åldrande och teknik ur ett generationsperspektiv, i relation till hälsa. Kunskap om den åldrande befolkningens attityder och erfarenheter, behov och önskemål kan användas för att stimulera äldre till teknikanvändning i sin vardag och stärka deras delaktighet i samhället. De planerade studierna kommer att genomföras inom ramen för det treåriga projektet ”GenerationTech”, vilket är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med uttalad brukarmedverkan. ”GenerationTech” bygger på en s k blandad design, vilket innebär att såväl kvantitativa som kvalitativa komponenter ingår. Handledarna representerar olika inriktningar inom ämnet hälsovetenskap. Även handledare eller medförfattare från andra ämnen kan komma att engageras.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet avser kunskaper från grundläggande högskoleutbildning i hälsovetenskaplig högskoleutbildning (arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller annan hälsovetenskaplig högskoleutbildning) men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på avancerad nivå varav fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng av relevans för ämnesområdet. För sökande med grundutbildning som behöver kompletteras för behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå inom medicinsk fakultet, kan fördjupningskurs anordnas (humanbiologi, 30 högskolepoäng). Studerande med utomnordisk grundexamen skall ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska.

Övriga krav
God datorvana. Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk samt goda kunskaper i engelska ett krav.

Särskilt meriterande
Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med äldre är meriterande, särskilt av arbete med tekniska lösningar/produkter samt gruppverksamhet. Erfarenhet av arbete i/samarbete med för projektet relevant forskningsmiljö. Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt/tvärprofessionellt samarbete. Erfarenhet av att arbeta med programvaror för kvantitativa och kvalitativa dataanalyser.

Arbetsuppgifter
Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.
Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planering av projektet, datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. Doktorandprojektet sammanfattas avslutningsvis i en ramberättelse på engelska. Doktoranden ska genomgå erforderliga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kunskapsöverföring till olika målgrupper, såväl inom som utanför forskarsamhället. Resor såväl inom landet som internationellt ingår. Även forskningsvistelse vid annat universitet kan bli aktuell. Doktoranden förväntas medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen och CASE. Medverkan som studeranderepresentant i beredande och beslutande organ, såväl inom forskningsmiljön och institutionen som inom fakulteten och universitetet i övrigt kommer att uppmuntras. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Kontakt 
susanne.iwarsson@med.lu.se
 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/572
Kontakt
  • Susanne Iwarsson, professor, +46462221940
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-27
Sista ansökningsdag 2018-04-02

Zurück zu Stellenangeboten