Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vid avdelningen Ergonomi och aerosolteknologi, EAT (http://www.eat.lth.se/) på Institutionen för designvetenskaper, LTH, bedrivs forskning kring samspelet mellan människan, hennes arbete och omgivande miljö och vad detta betyder för utformning av teknik, tekniska system och organisationer. Internationellt kallas området ofta Human factors & ergonomics (HF&E). 

Samtidigt som vi har djup i vår forskning, med världsledande laboratorier kan vi också visa upp en stor bredd med förmåga till helhetssyn över disciplingränserna. Vår verksamhet kännetecknas av att den nästan alltid ingår i ett större sammanhang, och våra studier är oftast kopplade till verksamhet ute i samhället. 

Som doktorand kommer du att ingå i en forskargrupp som för närvarande bedriver en rad projekt som på olika sätt berör hälso- och sjukvården. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även att medverka i undervisning, dock max 20 % av arbetstiden. 

Anställningen är under de tre första åren knuten till projektet Mobila tvärprofessionella hemvårdsteam: påverkan på arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal och utformning av digitalt stöd beviljat av AFA Försäkringar. 

Projektets syfte är att undersöka hur organisering i mobila tvärprofessionella hemsjukvårdsteam påverkar arbetsmiljön för hemsjukvårds- och hemtjänstpersonalen. Vi avser också ta fram konceptuella förslag på digitala och organisatoriska lösningar som dels tillfredsställer de kommunikations- och stödkompetensbehov som finns i och med det tvärprofessionella arbetssättet, dels skapar förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö.

Tillsammans med fyra skånska kommuner kommer forskargruppen att:

 1. Undersöka hur arbetet i de tvärprofessionella teamen utförs och organiseras i praktiken utifrån respektive professions perspektiv.
 2. Undersöka hur arbetsmiljön förändras t.ex. med avseende på arbetsuppgifter, brukarnas vårdtyngd och möjlighet till stöd från kollegor.
 3. Undersöka vilka kommunikations- och stödkompetensbehov som hemsjukvårds- och hemtjänstpersonalen har när de arbetar i de tvärprofessionella teamen.
 4. Ta fram konceptuella lösningar avseende arbetsorganisationen samt prototypexempel på digitala stödsystem i relation till dessa och testa dem på användargruppen.

Detta innebär att arbetsuppgifterna bland annat kommer att bestå av att samla in data och genomföra studier ute på arbetsplatser och i äldre personers hem, samt att vara delaktig i framtagning av konceptuella lösningar och prototyping av dessa.  

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Slutligen krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav: 

 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Mycket god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och god förmåga på engelska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vi kommer också att bedöma förmågan att kunna utföra arbetet inom det aktuella forskningsprojektet. Här är det speciellt tekniska kunskaper motsvarande civilingenjörsexamen som efterfrågas och ett intresse av att utforma teknik som är anpassad till människan och det arbete som skall utföras.

Lämpliga utbildningar är t.ex. Civilingenjörsutbildningar i Informations- och kommunikationsteknik, Maskinteknik med inriktning mot Teknisk design, Medicin och teknik eller motsvarande, där teknisk kompetens är kombinerad med kunskaper och färdigheter inom social- och beteendevetenskap eller organisationsteori. Den sökande ska också visat intresse för ämnesområdet Human factors & ergonomics (HF & E).

Övriga meriter: 

 • Kunskap om interaktionsdesign och programmering.
 • Vilja och förmåga att arbeta i grupp då arbetet utförs i projektform med många kontakter ute i samhället.
 • Att vara bekväm med att möta människor med olika bakgrund i olika åldrar i varierande miljöer.
 • Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.

Andra önskvärda egenskaper för en forskarstuderande är analysförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet och kreativitet. Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, att man ska trivas att arbeta i ett team, vara självständig och ha eget ansvar. Det är också en merit att ha erfarenhet av undervisning.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, en kopia av masteruppsats eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökningsprocessen. 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1842
Kontakt
 • Christofer Rydenfält, christofer.rydenfalt@design.lth.se, +46462229891
 • Gerd Johansson, +46462228017
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Zurück zu Stellenangeboten