Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Vattenförsörjnings- och avloppsteknik bygger på baskunskaper i hydrologi, hydraulik, mikrobiologi, matematik och kemi. Inom ämnet bedrivs forskning i form av experimentella studier i laboratorie-, pilot- och industriskala, modellering och simulering av tekniska processer, processdesign och systemanalys. Inom ämnet studeras avskiljning av näringsämnen och mikroföroreningar, slambehandling, separationsteknik, infrastruktur och tekniska processer för rening av dricks-, dag- och avloppsvatten.

Moderna avloppsreningsverk ska rena bort föroreningar på ett hygieniskt säkert, förorenings-, energi- och miljömässigt effektivt sätt samtidigt som resurser i avloppsvattnet tas om hand i största möjliga utsträckning. När nya reningsverk byggs måste avvägningar göras mellan dessa ibland motstridiga mål. Fosfor är ett grundämne som är speciellt viktigt att återvinna ur avloppsströmmen då det är essentiellt för all tillväxt samtidigt som den lätt åtkomliga fosforn är en ändlig resurs globalt sett. Biologisk fosforavskiljning möjliggör uttag av fosfor i en ren fraktion, s k struvit, men en förutsättning för att den ska fungera är att svårnedbrytbart organiskt material i inkommande avloppsvatten omvandlas till lättnedbrytbart kol genom s k hydrolys. Eventuellt behövs också kompletterande fosforavskiljning genom polering med kemisk fällning och effektiv partikelavskiljning för att uppfylla nuvarande och kommande stränga krav på låga fosfornivåer i utgående vatten.

Arbetsuppgifter
Utvärdering av samspelet mellan olika delprocesser på avloppsreningsverk såsom biologisk och kemisk fosforavskiljning, hydrolys och slambehandling med struvituttag kommer att utvärderas ur föroreningsavskiljnings-, energi-, miljö- och resursperspektiv för att i förlängningen ge generella rekommendationer kring design och drift av reningsverk som inkluderar dessa processer. Spridande av resultaten bl a genom att anordna nationella seminarier kommer också att ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med Lidköpings kommun och inom ramarna för Svenskt Vattens högskoleprogram VA-teknik Södra och det europeiska projektet LIWE LIFE (LIFE17 ENV/SE/000384).

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Vattenförsörjnings- och avloppsteknik TEVVAF00 uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Svenskt B-körkort.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser inom vattenkemi och urbana vattenförsörjnings- och avloppssystem.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2657
Kontakt
 • Karin Jönsson, universitetslektor, karin.jonsson@chemeng.lth.se, +46 46 222 86 07
Publicerat 2018-08-13
Sista ansökningsdag 2018-08-26

Zurück zu Stellenangeboten