Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) har under de senaste åren varit en av de snabbast växande delarna av Fysiska institutionen och har för närvarande fler än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt hos ytor och gränssnitt samt nanomaterial, fria molekyler och kluster. Vid avdelningen, som har ett tätt samarbete med MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se), använder och utvecklar vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta med synkrotronljusbaserade mätmetoder för att utföra realtidsstudier av atomlagerdeposition (ALD). ALD är en av de viktigaste metoderna för den högprecisa framställningen av ultratunna filmer inom mikro- och nanoteknologiområdet och har snabbt ökande betydelse inom andra materialframställningsområden såsom solceller och katalysatorer. Väldigt lite är känt om de grundläggande processerna på atomär och molekylär nivå som sker under ALD-filmuppväxten på fasta substrat. Doktoranden kommer att använda moderna spektroskopimetoder för att utveckla en grundläggande förståelse av dessa processer. Huvudverktyget kommer att vara synkrotronbaserad så kallad högtrycksfotoelektronspektroskopi (på engelska ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopy, APXPS). Därutöver kommer doktoranden att använda sig även av andra högupplösta spektroskopi- och mikroskopimetoder. Mycket av det experimentella arbetet med APXPS kommer att utföras på HIPPIE- och SPECIES-strålrören på MAX IV-laboratoriet i Lund, men experiment kommer även att utföras på andra laboratorier runtom i världen, såsom synkrotronljusanläggningarna SOLEIL i Frankrike, Diamond i Storbritannien och/eller Advanced Light Source i Kalifornien. Ytterligare experiment kommer att genomföras i Avdelningens laboratorier för svepspetsmikroskopi, Lund Nano Lab och andra laboratorier.

Doktoranden kommer att jobba multidisciplinärt, där samarbeten med andra experimentalister och teoretiker är en grundbult i det vetenskapliga arbetet. Bl a förväntar vi oss ett tätt samarbete med MAX IV-laboratoriet, NanoLund, Teoretisk kemi i Lund och ALD-verksamheten i Helsingfors.

Vi erbjuder möjligheten för en brett anlagt forskarutbildning i en väldigt stimulerande miljö. Du kommer att fokusera på fysikaliska analysmetoder som används vid stora och världsledande forskningsanläggningar, samtidigt som du också kommer att kunna använda andra experimentella metoder. Dessutom kommer du att samarbeta över ämnesgränserna med kemister, teoretiker och materialvetare. Vi förväntar oss hög motivation för att bidra till den vetenskapliga processen. Du bör vara en person som inte är rädd för att jobba med fysikaliska instrument och experiment, samtidigt som du också gillar att jobba med avancerad datatolkning och -analys.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt och framgångsrikt deltagandet i forskarutbildningskurser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister-/masters-/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande, t.ex. materialvetenskap eller kemi), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller magister- eller mastersexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde (t ex materialvetenskap eller kemi) eller civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/meriter:

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet.

Kunskaper och färdigheter som anses meriterande för denna anställning är erfarenhet av arbete med ultrahögvakuum, röntgenspektroskopi och/eller atomlagerdeposition. Viktiga personliga kvaliteter är kreativitet och förmågan att arbeta självständigt och i en grupp.

Villkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2213
Kontakt
  • Joachim Schnadt, Professor, +46 46 222 39 25, joachim.schnadt@sljus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2017-06-27
Sista ansökningsdag 2017-08-20

Tilbage til Ledige stillinger