Lund Universitet, LTH, lnstitutionen för reglerteknik.

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Reglerteknik
Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskap. Genom historien har den varit central inom många områden, från den första människan på månen till utvecklingen av internet. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin. Den beforskas och används inom många avancerade högteknologiområden, t.ex. hållbara lösningar för nya energikällor, molnberäkningar, robotik, Internet of Things, autonoma system mm.

Låter detta intressant?

Då är du välkommen att söka en doktorandtjänst hos oss på Institutionen för reglerteknik, en institution i toppklass med projekt inom alla ovanstående områden. Denna gång söker vi doktorander inom följande områden:

1. Förbränningsmotorreglering
Målet med detta doktorandprojekt, knutet till vårt Kompetenscentrum för Förbränningsprocesser, är att utveckla reglering för förbränningsmotorer med hög verkningsgrad och superlåga emissioner. Viktiga ansatser är modellprediktiv reglering av termodynamiska variabler med vevvinkelupplösta injektionsstrategier.

2. Robotik
Vi arbetar tvärvetenskapligt med robotik  med kollegor från främst datavetenskap i Robotlab, LTH, där den reglertekniska forskningen främst inriktas mot att förbättra rörelse- och kontaktkraftregleringen med tillämpningar inom såväl industrirobotik som användandet av samarbetande robotar (eng. collaborative robots) i medicinska projekt. Vi arbetar också med optimal banplanering och maskininlärningsansatser för att förenkla programmering och förbättra prestanda.

3. Maskininlärning i reglerteknik
Detta doktorandprojekt ingår i ett större projekt som syftar till att överbrygga gapet mellan maskininlärning och reglerteknik. Dessa forskningsfält har traditionellt utvecklats mer eller mindre oberoende av varandra, men på sistone har gränsytorna vuxit både i tillämpningar och teori. Vi kommer att studera reglering av system som initialt har betydande osäkerhet, men som kan modelleras med hjälp adaptiv reglering eller "reinforcement learning".

Institutionen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär, inom universitetsvärlden eller i näringslivet.

Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning varar fem år och består av tre huvuddelar:
- forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
- forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
- undervisning (max 20%), inklusive labhandledning, tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också professionell utveckling, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av arrangemang på institutionen mm.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:

 • kunskaper motsvarande FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs, samt fördjupning på magisternivå med relevans för ämnet, eller
 • civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

 Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God språklig analytisk förmåga.
 • Nyfikenhet på forskning och undervisning.
 • Kreativitet med god förmåga till samarbete och nätverkande.
 • Proaktivitet.
 • Uthållighet och ett metodiskt arbetssätt.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, särskilt inom reglerteknik, matematik och närliggande ämnen.
 • Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vid bedömningen beaktas betyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet, samt de sökandes kompetens inom aktuella forskningsprojekt. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv, kreativitet och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och professionell utveckling förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsområdet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). De sökande som blir kallade till intervju kommer också eventuellt att få genomföra ett arbetsprov.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1952
Kontakt
 • Anders Rantzer, +46462228778
 • Anton Cervin, +46462224475
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-06-19
Sista ansökningsdag 2018-08-20

Tilbage til Ledige stillinger