Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Arbetsuppgifter

Företagsekonomiska institutionen söker en doktorand i strategi med ett forskningsintresse inom ekonomisk organisation och ny institutionell ekonomi.

Forskarutbildningen i företagsekonomi vid Lunds universitet är ett fyraårigt program för doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar, kurser (90 ECTS) och en avhandling (150 ECTS). En doktorands huvudsakliga arbetsuppgift är aktivt deltagande i forskarutbildningen vilket innefattar genomförande av egen forskning (avhandling) och kurser på forskarutbildningen. Den utannonserade tjänsten är del av forskningsprojektet ”Asymmetric Contracting Capabilities: The Economic and Organizational Impact of Firms’ Learning to Contract”, vilket finansieras av Vetenskapsrådet. Målet med projektet är att empiriskt undersöka lärandeprocesser i kommersiella kontraktsrelationer samt de potentiella ekonomiska, strategiska och organisatoriska effekterna av skillnader i lärande mellan olika organisationer. Doktoranden förväntas aktivt delta i forskningsprojektet genom att utföra forskning (med handledning) och på så sätt bidra till projektets målsättningar genom att skriva och publicera tidskriftsartiklar baserade på de empiriska resultat som erhålls i projektet. Mer information om projektet finner du nedan i bifogad länk. Avhandlingsprojektet kommer primärt att genomföras i Sverige genom fallstudier av kommersiella kontraktsrelationer och analys av kontrakt. Därför är kunskap i svenska en stark merit.

http://portal.research.lu.se/portal/sv/projects/asymmetric-contracting-capabilities-the-economic-and-organizational-impact-of-firms-learning-to-contract(e73ddc4a-e938-43ae-b077-16c6acdd4a3a).html 

Doktoranden kommer att ges tillträde till nödvändig utrustning och ett kontorsutrymme på institutionen.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i svenska är en stark merit.

Bedömningsgrund

Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelsen för forskningsintresse samt tidigare uppsatser, särskilt på magisternivå, är viktiga indikatorer på denna förmåga liksom tidigare visad förmåga i studier och andra relevanta sammanhang. Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Doktoranden förväntas genomföra sitt avhandlingsprojekt inom ramarna för det övergripande forskningsprojektet vilket innebär att ansökningar som överensstämmer med projektmålen kommer att ges företräde.

Villkor

Den avlönade tjänsten som doktorand är en fyraårig heltidsanställning på Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Lund. Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökningsförfarande

Endast online-ansökningar accepteras. Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

 • Ansökningsformulär som du finner på: https://fek.lu.se/en/phd-studies/prospective-phd-candidates
 • Introduktionsbrev
 • Forskningsplan om maximalt 5 sidor som inkluderar en genomgång av relevant litteratur inom strategic management och ekonomisk organisation.
 • Examensbevis för kandidat- och masterexamen
 • Kopia på masteruppsats, och när tillämpligt, kandidatuppsats
 • Curriculum Vitae
 • Kopior på samtliga dokument som åberopas i ansökan

 Alla inskickade dokument ska vara vidimerade.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4405
Kontakt
 • Niklas Hallberg, Associate Professor, project lead, +46 46 222 3007, niklas_lars.hallberg@fek.lu.se
 • Charlotta Levay, Head of department, + 46 46 222 9851, charlotta.levay@fek.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-14
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tilbage til Ledige stillinger