Lunds universitet, LTH, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 400 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

LTH forms the Faculty of Engineering at Lund University, with approximately 9 000 students. The research carried out at LTH is of a high international standard and we are continuously developing our teaching methods and adapting our courses to current needs.

Miljöpsykologi handlar om hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själv påverkar miljön. Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. Det kan röra sig om interiörer, stadsrum eller landskap. Forskargruppen i Miljöpsykologi vid Arkitektur och byggd miljö, LTH, bedriver för närvarande forskning om samspelet mellan människan och belysning, upplevelse av stadsmiljö och mobilitet, människans roll för energieffektivitet i byggnader, samt allmänhetens syn på viltförvaltning. 

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten är placerad inom ett flervetenskapligt forskningsprojekt om människa, utomhusbelysning och mobilitet. Tillgång till artificiell utomhusbelysning är centralt för att skapa tillgängliga och trygga stadsmiljöer. Utformningen av belysningen kan fundamentalt förändra intrycket av en stadsmiljö. Det övergripande målet med projektet är att utveckla ett holistiskt brukarperspektiv på utformning av utomhusbelysning för offentlig miljö i urbana områdescentra av olika karaktär. Belysningsapplikationer kommer att analyseras avseende energieffektivitet, belysningskrav samt hur de inverkar på brukares miljöupplevelse och sociala samhörighet. 

Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. Arbetet inom forskningsprojektet innefattar litteraturstudier, fältarbete, analys och skrivande. Fältarbetet bedrivs i nära samarbete med Malmö Stad och genomförs i samverkan med boende i flerbostadsområden. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Arbetsplatsen är förlagd till Lunds Tekniska Högskola, men merparten av fältarbetet genomförs i Malmö och tjänsten medför en del ytterligare resor till olika samarbetspartners. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Övriga krav:

 • Universitets-/högskoleutbildning i psykologi eller närliggande ämnen. Även civilingenjörs-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamen med omfattande erfarenhet av beteendevetenskap kan komma i fråga.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Grundläggande kunskaper i svenska för att kunna genomföra fältarbete

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Utbildning i miljöpsykologi är meriterande liksom erfarenhet av flervetenskapligt samarbete och datainsamling i fält. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Type of employment Temporary position longer than 6 months
First day of employment Snarast
Salary Monthly salary
Number of positions 1
Working hours 100 %
City Lund
County Skåne län
Country Sweden
Reference number PA2017/4164
Contact
 • Maria Johansson, +46462227169
Union representative
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Published 21.Dec.2017
Last application date 18.Jan.2018 11:59 PM CET

Return to job vacancies