Lund University, Faculty of Medicine, Department of Health Sciences

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 400 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Faculty of Medicine is a part of Lund University, and is responsible for education and research within medicine and healthcare. Our academic programs are closely linked with the healthcare system and are firmly anchored in the faculty’s strong research tradition. Our research spans a broad field within experimental preclinical research, near-patient clinical research and health sciences research. The Faculty of Medicine, with its 1,800 employees and 2,700 students in Lund and Malmö, is a knowledge-intensive meeting place for students, teachers and researchers from all over the world.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Beskrivning
Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap, inriktning gerontologi. Doktorandprojektet genomförs inom forskningsprogrammet UserAge, vilket är finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Brukarmedverkan i forskning förespråkas eftersom samverkan med aktörer utanför akademin antas kunna öka kvaliteten, förståelsen och den långsiktiga användbarheten av forskningens resultat. Forskning om effekterna av sådana ansatser är dock hittills sparsam. Målet för UserAge är att öka kunskapen om vilken skillnad brukarmedverkan kan göra samt utvärdera i vilken utsträckning forskning om och med brukarmedverkan påverkar verksamheter och resultat. Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, med samarbete mellan fyra lärosäten i södra Sverige. Handledarna representerar gerontologi och designvetenskap. Även handledare eller medförfattare från andra ämnen kan komma att engageras.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet avser kunskaper från grundläggande högskoleutbildning i hälsovetenskaplig högskoleutbildning (arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller annan hälsovetenskaplig högskoleutbildning) men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet för utbildning på avancerad nivå varav fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng av relevans för ämnesområdet. För sökande med grundutbildning som behöver kompletteras för behörighet för antagning till utbildning på forskarnivå inom medicinsk fakultet, kan fördjupningskurs anordnas (humanbiologi, 30 högskolepoäng). Studerande med utomnordisk grundexamen skall ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska.

Övriga krav
God datorvana. Goda kunskaper i talad och skriven svenska eller annat skandinaviskt språk och goda kunskaper i engelska ett krav.

Särskilt meriterande
Intresse och dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med äldre, t ex av arbete med information och utbildning, referensgrupper, etc. Erfarenhet av arbete med frågor som rör äldres boendesituation samt samarbete med aktörer i fastighetssektorn. Erfarenhet av arbete i/samarbete med för projektet relevant forskningsmiljö. Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt/tvärprofessionellt samarbete. Erfarenhet av att arbeta med programvaror för kvantitativa och kvalitativa dataanalyser.

Arbetsuppgifter
Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planering av projektet, datainsamling, analysera och sammanställa data samt rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. Doktorandprojektet sammanfattas avslutningsvis i en ramberättelse på engelska. Doktoranden ska genomgå erforderliga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kunskapsöverföring till olika målgrupper, såväl inom som utanför forskarsamhället. Resor såväl inom landet som internationellt ingår. Även forskningsvistelse vid annat universitet kan bli aktuell. Doktoranden förväntas medverka i relevanta aktiviteter och uppdrag inom forskargruppen, institutionen och CASE. Medverkan som studeranderepresentant i beredande och beslutande organ, såväl inom forskningsmiljön och institutionen som inom fakulteten och universitetet i övrigt kommer att uppmuntras. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Type of employment
Limit of tenure, four years according to HF 5 kap 7§.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
First day of employment Enligt överenskommelse
Salary Monthly salary
Number of positions 1
Working hours 100 %
City Lund
County Skåne län
Country Sweden
Reference number PA2018/625
Contact
  • Susanne Iwarsson, professor, +46462221940
Union representative
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Published 26.Feb.2018
Last application date 02.Apr.2018 11:59 PM CET

Return to job vacancies