Lund University, Faculty of Medicine, Department of Health Sciences

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 400 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Faculty of Medicine is a part of Lund University, and is responsible for education and research within medicine and healthcare. Our academic programs are closely linked with the healthcare system and are firmly anchored in the faculty’s strong research tradition. Our research spans a broad field within experimental preclinical research, near-patient clinical research and health sciences research. The Faculty of Medicine, with its 1,800 employees and 2,700 students in Lund and Malmö, is a knowledge-intensive meeting place for students, teachers and researchers from all over the world.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Placering
Anställningen är placerad i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande, Institutionen för hälsovetenskaper. Doktoranden får en arbetsplats i de lokaler som disponeras av forskargruppen, placerat inom Health Science Centre (HSC).

Beskrivning
Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, ämnet hälsovetenskap; inriktningen beror på sökande: se avsnitten övriga krav och särskilt meriterande. Detta doktorandprojekt utgör en del av ett större projekt. Fokus för doktorandprojektet utgör motoriska aspekter såsom gång och balansproblem (inklusive rädsla för att falla). Datainsamlingen omfattar självrapporterade mått, klinisk bedömning och kvantitativa rörelseanalys. Projektet innefattar tre olika grupper: 1) personer med Parkinsons sjukdom 2) personer med subjektiva kognitiva symtom eller med lindrig kognitiv störning, och 3) kognitivt friska personer, d.v.s. med normalt minne och tankeförmåga. Deltagarna i grupp 2-3 genomgår även en detaljerad kognitiv utredning, blodprover, ryggvätskeprov, magnetkameraundersökning (MR) av hjärnan och PET-kameraundersökning som mäter nivåer av ämnen i hjärnan som kan påverka minnesfunktionen, proteinerna tau respektive beta-amyloid. Handledarkonstellationen innefattar både fysioterapeut och läkare. Doktoranden kommer även att ha arbetstid förlagd i Malmö.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven på särskild behörighet avser kunskaper från grundläggande högskoleutbildning i hälsovetenskaplig högskoleutbildning men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 hp inom ämnesområdet för utbildning på avancerad nivå varav fördjupningsarbete om minst 30 hp av relevans för ämnesområdet.

Läs mer om "krav för behörighet till forskarutbildning" på adressen http://www.med.lu.se/utbildning/forskarutbildning/antagning/behoerighet.

Övriga krav
Svensk legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare.
Goda kunskaper i talad och skriven svenska samt engelska.
God datorvana.

Särskilt meriterande 
Tidigare erfarenhet av att delta i forskningsprojekt, kvantitativ metodik och kvantitativa dataanalyser med programvara såsom SPSS är meriterande. Även erfarenhet av kvantitativ rörelseanalys med hjälp av till exempel elektronisk gångmatta är meriterande, vilket även gäller dokumenterad kompetens vad gäller utvärdering av gång- och balansproblematik. Särskilt meriterande är även klinisk/praktisk erfarenhet av rehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom, personer med kognitiv sjukdom eller lindrig kognitiv funktionsnedsättning, speciellt som legitimerad (svensk legitimation) sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare.

Arbetsuppgifter
Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. I doktorandtjänsten ingår arbetsuppgifter och kurser etc. enligt studieplanen/projektplanen respektive Medicinska Fakultetens studieordning för doktorandstudier. Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planeringen av respektive delstudie (totalt sett fyra delstudier). Doktorandens arbetsuppgifter inkluderar även praktiskt arbete förenat med studiernas genomförande inklusive datainsamling (kliniska tester, frågeformulär, objektiv rörelseanalys) och datainmatning. Datan skall analyseras och sammanställas; varje delstudie ska rapporteras som en vetenskaplig artikel på engelska. Doktorandarbetet sammanfattas avslutningsvis i en ramberättelse på engelska. Doktoranden ska även genomgå erforderliga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kunskapsöverföring såsom muntliga presentationer såväl inom som utanför forskarsamhället. Även andra uppgifter kan förekomma.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
First day of employment Enligt överenskommelse
Salary Monthly salary
Number of positions 1
Working hours 100 %
City Lund
County Skåne län
Country Sweden
Reference number PA2018/702
Contact
  • Maria H Nilsson, huvudhandledare, Maria_H.Nilsson@med.lu.se
Union representative
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Published 06.Mar.2018
Last application date 05.Apr.2018 11:59 PM CET

Return to job vacancies