Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för byggvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Avdelningen byggnadsmekaniks forskning omfattar byggnadsmekanik inklusive strukturdynamik och materialmekanik. Av särskilt intresse är utveckling av beräkningsmetoder, materialmodellering och tillämpade beräkningar med finita elementmetoden. Forskningen omfattar även experimentella metoder för verifiering av datormodeller.

Denna utlysning avser en, eventuellt två doktorandtjänster, inom forskarutbildningsämnet Byggnadsmekanik.

En av doktorandtjänsterna avser forskning inom träbyggnadsteknik (trämekanik) och särskilt forskning om kemiskt modifierat trä för lastbärande tillämpningar. Huvudsyftet för forskningen är en ökad kunskap om de mekaniska egenskaperna hos det kemiskt modifierade trämaterialet samt egenskaperna hos träbaserade komponenter och förband (mekaniska förband och limförband) av kemiskt modifierat trä.

En andra doktorandtjänst kan komma att tillsättas. Den specifika inriktningen för denna kommer dels att baseras på sökandes intresse och dels på utfallet av inlämnade ansökningar om forskningsmedel inom områden där forskning bedrivs idag. Förutom träbyggnadsteknisk forskning bedriver Avdelningen för Byggnadsmekanik forskning inom områdena beräkningsmetoder för strukturdynamiska tillämpningar inklusive markvibrationer, inom geoteknik och inom området glas som lastbärande material.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt (se ovan) som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarstudier inom Byggnadsmekanik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 75 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng, eller
 • examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av undervisning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/928
Kontakt
 • Erik Serrano, professor, +46 46 222 03 19
Publicerat 2018-04-03
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Return to job vacancies