Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Biomedicinsk teknik omfattar teoretisk och experimentell verksamhet som utgående från en teknikvetenskaplig kunskapsbas adresserar frågeställningar kopplade till medicinska och biologiska forskningsområden.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Det egna forskningsarbetet kommer att bestå av att utveckla en teknikplattform för att hantera celler i mikrofluidiksystem med målet att skilja ut, avbilda och samla upp undergrupper av blodceller och cancerceller ur blodprover. Följande är exempel på uppgifter som kan ingå:

 • Hantering av blodprover och odlade celler enligt standardprotokoll
 • Definiering av mikrofluidikchip för akustofores
 • Utveckling av ett datorstyrt flödessystem med pumpar ventiler och drivelektronik med standardkomponenter
 • Utveckling av mekaniska specialkomponenter
 • Utveckla en datorstyrd automatiserad mikroskopi-plattform för avbildning av celler i ett flöde
 • Bild- och dataanalys
 • Författa akademiska publikationer och illustrationer
 • Deltagande vid konferenser, presentera forskning muntligt och grafiskt
 • Biträda vid handledande av examensarbetare och studenter på grundnivå
 • Aktivt deltagande vid gruppmöten och seminarier

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biomedicinsk teknik uppfyller den som har minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Civilingenjör, gärna inom elektroteknik, teknisk fysik, nanoteknologi, maskinteknik, medicin och teknik eller motsvarande.
 • Kunskaper och erfarenheter av mikrofluidik
 • Kunskaper och erfarenheter av ultraljudsakustik
 • Kunskaper och erfarenhet från arbete i kemi- eller cell-lab
 • Erfarenhet av programmering i Matlab, LabView eller Python
 • Erfarenhet av konstruktion av optiska system

Det är viktigt att vara strukturerad, självgående, initiativtagande, ihärdig och ha god samarbetsförmåga. Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Till ansökan bör rapport från examensarbete bifogas samt i förekommande fall även max en (1) vetenskaplig publikation, ett konferensbidrag eller en rapport som du bidragit till. Det bör framgå tydligt vad som varit ditt bidrag i arbetet respektive författandet. Ange även namn på handledare och projektledare för varje åberopat vetenskaplig arbete.

Kontaktperson
Per Augustsson, http://bme.lth.se/staff/augustsson-per/per-augustsson/

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2770
Kontakt
 • Per Augustsson , +46 709 268070
Publicerat 2017-09-06
Sista ansökningsdag 2017-09-27

Takaisin avoimiin työpaikkoihin