Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för kliniska vetenskaper, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde som innefattar forskning och undervisning inom joniserande och icke-joniserande strålning, samt dess användning inom medicinska tillämpningar. De stora delområdena är strålterapi, röntgen, nuklearmedicinsk diagnostik och terapi, samt magnetisk resonansbildtagning (MRI). Inom alla områden arbetar man med dosimetri och hälsoaspekter. Forskningsverksamheten är mycket klinisk inriktad och med nära samarbete med sjukhusfysiker, anställda på Region Skåne. En viktig del av avdelningens verksamhet är sjukhusfysikerutbildningen som är en reglerad 5-årig yrkesutbildning med legitimation som slutmål. För att upprätthålla en hög kvalitet inom denna utbildning är synergi mellan forskning och undervisning av yttersta vikt och alla våra lärare undervisar därför på denna utbildning. Utöver undervisning inom sjukhusfysiker-utbildningen medverkar våra lärare i andra utbildningar, t.ex. på LTH inom ”Medicin och teknik”-programmet, samt inom utbildningen av röntgensjuksköterskor. Avdelningen för medicinsk strålningsfysik tillhör både naturvetenskapliga fakulteten och medicinska fakulteten.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna för tjänsten är inriktad mot forskning och utveckling inom tomografisk rekonstruktion av medicinska bilder. Detta är ett expansivt forskningsområde med tillämpningar inom flertalet av de forskningsområden som finns representerade inom medicinsk strålningsfysik, t.ex. nuklearmedicin, röntgen och extern strålterapi. Metoderna är också viktiga för utveckling av pre-kliniska bildgivande system. Forskningskompetensen inom detta forskningsområde har nationellt sett stadigt minskat, samtidigt som den internationella utvecklingen och det kliniska behovet sett en stadig ökning. För att framgångsrikt bedriva sådan forskning ska sökandens matematiska färdigheter vara goda och väl dokumenterade t.ex. genom kursbevis eller vetenskapliga publikationer. Vidare ska den sökanden ha goda färdigheter i programmering.

Anställningens utformning innebär att största delen av anställningen ska vara tillägnad forskning. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-20 % av en heltid, räknat över hela anställningsperioden, och därutöver förväntas den biträdande lektorn att delta i vissa institutionsrelaterade uppgifter. Undervisningen kommer att beröra olika delområden på sjukhusfysikerutbildningen såväl som forskarutbildningen, samt vid behov utveckling av befintliga kursmoment. Handledning av doktorander och examensarbeten på mastersnivå kommer att bli en viktig del. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Den anställde förväntas kunna bygga upp en egen aktiv forskningsverksamhet inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering för forskningsprojekten. Vidare bedöms det som viktigt att sökanden kan utveckla samarbeten med andra enheter inom universitetet, sjukvården eller organisationer som arbetar med liknande frågeställningar, nationellt liksom internationellt.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga.
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Krav för anställningen:

 • Doktorsexamen inom ämnesområdet medicinsk strålningsfysik eller motsvarande ämnesområde.
 • En vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, erhållen genom en dokumenterad post-doktoral forskningsverksamhet motsvarande minst två år.
 • Mycket goda kunskaper inom programmering.
 • Dokumenterat goda matematiska färdigheter och en beredskap att hantera komplexa problem.
 • Goda kunskaper i engelska och en god kommunikativ förmåga.
 • Sökande ska ha ett intresse för undervisning och ha de förkunskaper som krävs för att kunna undervisa på andra delar i sjukhusfysikerutbildningen än inom sitt eget speciella forskningsområde.

Meriter för anställningen:

 • Sjukhusfysikerutbildning med legitimation.
 • Forskargruppen använder IDL och Fortran som huvudsakligt programmeringsspråk och vi ser därmed gärna att den sökande har stor erfarenhet inom dessa eller liknande språk.
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med andra forskargrupper, såväl nationellt som internationellt.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga är också en viktig bedömningsgrund.
 • Förmåga att självständigt planera, utveckla och genomföra undervisning på både grund- och avancerad nivå är också en merit.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka både forskning och utbildning av sjukhusfysiker vid avdelningen för medicinsk strålningsfysik. Detta kan visas tex genom att uppvisa en självständig forskningsplan som visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden skulle kunna utveckla samarbeten.

Då det är reglerat att undervisningen på sjukhusfysiker-utbildningen ska ske på svenska förutsetts det att en icke-svenskspråkig befattningshavare ska kunna undervisa på svenska senast efter tre år. Detta är också viktigt för en bra kommunikation med olika organ inom universitet och sjukvård.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran 
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

 • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

 • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda mastersstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

 • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll 
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.  

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/741
Kontakt
 • Professor Michael Ljungberg, 046-17 35 65, michael.ljungberg@med.lu.se
 • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-20
Sista ansökningsdag 2018-06-01

Takaisin avoimiin työpaikkoihin