Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Industriell ekonomi är ett tekniskt-ekonomiskt ämne som behandlar utformning, strategi, planering och styrning, utveckling och ekonomisk bedömning av industriella verksamheter. Ämnet fokuserar på frågeställningar i gränslandet mellan teknik/ingenjörsvetenskap och ekonomi/management. Industriell ekonomi syftar till att integrera ansatser från bägge områdena, genom att utnyttja metoder och

principer från det ena området och anpassa och tillämpa dem inom det andra. Detta sker genom att tillämpa matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom ekonomi och management, och omvänt att använda ekonomiska metoder och principer för att analysera frågeställningar av teknisk natur och för avvägningar mellan tekniska alternativ. Ämnet är därmed i sig tvärvetenskapligt och täcker industriekonomiska frågeställningar av såväl strategisk som operativ natur inom alla verksamhetstyper.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att delta i forskning kring resilienta försörjningskedjor kopplat till kritisk infrastruktur samt logistik vid naturkatastrofer med hjälp av teorier från Supply chain risk management och Humanitarian Logistics. Forskningen kommer att ske under ledning av professor Andreas Norrman och professor Marianne Jahre. Doktorandanställningen finansieras i huvudsak av det större tvärdisciplinära forskningsprojektet ”Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring” finansierat av MSB. Projektet skall bl.a. studera hur styrning och incitament ser ut och kan förbättras för att skapa resiliens och framgångsrik förberedelse i försörjningskedjor för kritiska flöden. Projektet utförs i samverkan med Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet på LTH, Umeå universitet samt FOI. Totalt kommer tre doktorander att arbeta gränsöverskridande inom projektet. Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet har därmed även en utlysning inom samma projekt och om av intresse så sök gärna båda doktorandanställningarna på https://www.lu.se/vacancies .

Ytterligare finansiering kommer från EU-projekt ”Research Network on Emergency Resources Supply Chain” vilket innebär samarbete med forskare från Europa, Thailand, Vietnam och Kina. Under doktorandtiden ingår två vistelser á 3-4 månader i Asien för forskningsutbyte.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Industriell ekonomi uppfyller den som:

 • har minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för fokusområdet.
 • bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Bedömd förmåga att samverka med övriga intressenter i forskningsprojekten.
 4. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 5. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Universitetsutbildning inom Industriell ekonomi, Maskinteknik eller motsvarande, med specialisering inom logistik eller universitetsutbildning inom Risk management med inslag av logistik.
 • Erfarenhet av och/eller utbildning inom logistik, risk management eller humanitärlogistik.
 • Erfarenhet av och/eller utbildning inom kvalitativa forskningsmetoder (praktikfall) och kvantitativa forskningsmetoder (enkätundersökning och statistisk dataanalys).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Inom samma projekt utlyses även en doktorandanställning vid Avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet, LTH, och om av intresse så sök gärna båda anställningarna. Se https://www.lu.se/vacancies.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3544
Kontakt
 • Andreas Norrman, +46462229150
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Takaisin avoimiin työpaikkoihin