Lunds Tekniska Högskola, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

LTH söker en postdoktor med inriktning mot miljö- och energisystemstudier av nya biomassabaserade produktionsystem för polymerer, plattformskemikalier och biodrivmedel för nya industriella tillämpningar.

Anställningen kommer att i huvudsak finansieras genom forskningsbidrag från Formas inom programmet Forest raw material and biomass och från Energimyndigheten inom biodrivmedelsprogrammet. Fokus ligger på resurseffektiv användning av lokalt tillgänglig biomassa som industriråvara, och utvärdering av kostnadseffektiv grön omvandlingsteknik med minimal miljöpåverkan. Anställningen omfattar utveckling av livscykelanalyser (LCA) för nya bioraffinaderikoncept där mer än en biobaserad produkt framställs.

Forskningen kommer att genomföras i nära samarbete med institutionen för kemiteknik och avdelningen för bioteknik vid lunds universitet, och tillsammans med en grupp industripartners.

Ämne

Miljö- och Energisystem, med inriktning på hållbarhetsutvärderingar av nya användningssätt och omvandlingsvägar för biomassa.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna omfattar bl a:

 • Hållbarhetsutvärderingar för kemikalier, material och biodrivmedel som framställs i framtida bioraffinaderikoncept och som baseras på överskottsbiomasa från jord- och skogsbruk med relevans för svenska förutsättningar
 • Värdering av långsiktig hållbarhet i biomasasförsörjning och framtida tillgång, med hänsyn till dagens och framtidens alternativa användningsområden
 • Förståelse och vidareutveckling av beräkningsmodeller, inclusive LCA, för systemstudier som innefattar teknik, energi, miljö och kostnader
 • Förståelse och tolkningar av nuvarande och kommande policies och styrmedel på nationell och EU-nivå som har koppling till den typ av biomassaanvändning som utvecklas och studeras inom forskningen.
 • Samarbete och kommunikation med industripartners och samhälle kring områdena ovan
 • Vetenskaplig publikation av forskningen inom områdena ovan

Forskningen genomförs i nära samarbete med seniora forskare vid LTH, och med externa samarbetspartners.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • En grundexamen som civilingenjör eller motsvarande, med inriktning mot kemiteknik och/eller miljöteknik
 • Dokumenterad erfarenhet av livscykelinventering och livscykelanalys under forskarstudierna
 • Dokumenterad erfarenhet av praktiskt kemitekniskt och/eller biotekniskt arbete kopplat till utvecklingen av grön teknik och biobaserade produkter under forskarstudierna

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Vid anställning av postdoktor kommer även följande att utgöra grund för bedömning:

 • Erfarenhet av tvärvetenskapliga studier av biobaserade kemikalie- och materialproduktionssystem med fokus på nya omvandlingsvägar och användningssätt för biomassa.
 • Erfarenhet av systemstudier av grön kemi och grön omvandlingsteknik med fokus på miljöpåverkan, speciellt klimatpåverkan
 • Erfarenhet av livscykelanalysverktyg och databaser för livscykelinventering, som t ex SimaPro och Ecoinvent

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4187
Kontakt
 • Lovisa Björnsson, professor, +46462228324, e-mail lovisa.bjornsson@miljo.lth.se
 • Pål Börjesson, professor, +46462228642, e-mail pal.borjesson@miljo.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-01
Sista ansökningsdag 2018-02-22

Retour aux postes vacants