Lund University, Faculty of Science, Centre for Mathematical Sciences

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Ämnet matematisk statistik omfattar sannolikhetsteori och statistisk teori med tillämpningar inom alla delar av samhället med tonvikt på naturvetenskap, teknik, medicin och ekonomi.

Sannolikhetsteorins huvuduppgift är att utveckla matematiska modeller för beskrivning och analys av slumpmässiga förlopp, och att studera de matematiska egenskaperna hos sådana modeller. Inom den statistiska teorin studeras bl a principer och metoder för att med hjälp av empiriska fakta och data bygga och pröva modellerna. Till ämnet hör också uppgiften att i samverkan med tillämpningsområdena utveckla metoder för experimentell verifiering av uppställda modeller.

Inom ämnet matematisk statistik bedrivs vid LTH forskning och utbildning på forskarnivå både i grundläggande sannolikhetsteori och statistisk teori och i olika tillämpningsområden, främst naturvetenskaplig och teknisk modellbyggnad, statistisk bild och signalbehandling.

Forskarutbildningsämne

Matematisk statistik 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Forskningsprojekt som rör utveckling av teorin för stora system med en särskild inriktning på fasövergångar. Exempel på sådana system är: monoton och icke-monoton bootstrap infiltration processer på avstånd slumpmässiga grafer, continuum infiltration på slumpmässigt vuxit träd, Ising-modell av quantum gravity på plana slumpmässiga triangulations, Coulomb gas ensembler.

Motivation för studien kommer från matematik, teoretisk fysik och neurobiologi.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Matematisk statistik uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller examen på avancerad nivå inom ett relevant ämnesområde.

  • God muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

Djup och gedigen kunskap om högskoleutbildning i matematik, särskilt teorin om sannolikhet. Kurser i stokastiska processer, statistisk fysik, även en examen i teoretisk fysik att göra ansökan starkare för detta projekt.

Sökande uppmanas kontakta Prof. Tatyana Turova för ytterligare information.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

  1. Ansökan bör skrivas på engelska.
  2. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
  3. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande
  4. Övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 
Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/4142
Kontakt
  • Tatyana Turova, professor, +46 46 222 85 43, tatyana@maths.lth.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Terug naar vacatures