Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för kemiteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för denna tjänst är hydreringsreaktioner för att öka värdet på förnybara råvaror genom att omvandla dessa till flytande transportbränslen. Arbetet delas in i två distinkta delar, som kommer att utföras parallelt. Den första delen av projektet belyser reaktionen mellan vätgas och koldioxid för produktion av flygfotogen. Denna del av projektet fokuserar på enkoncentrerad koldioxidström från en etanolanläggning och inkluderar experimentellt arbete med kommersiella och egentillverkade katalysatorer i traditionella reaktorer och i mikrokanalsreaktorer.

Den andra delen av projektet kommer att undersöka samproduktion av bensin- och dieselkomponenter från lignin och traditionella råvaror. Arbetet kommer att fokusera på omvandlingen lignin/fossilblandningar i fastbäddsreaktorer och kommer att använda egensyntetiserade katalysatormaterial.

Arbetsuppgifter
Inom projektet kommer mycket av arbetet att fokusera på katalysatortester och analys av produkter, men även på att karakterisera katalysatorn före och efter användning. Karakteriseringen görs vid institutionen för kemiteknik, som är värd för ett analyscenter för fina partiklar, och vid andra delar av Lunds universitet. Vidare så söks det regelbundet stråltid för att göra försök vid synkrotronljusanläggningar och det är troligt att denna typ av försök kommer att utföras inom ramen för projektet. De laboratorier som kommer att användas vid det dagliga arbetet är yrenoverade och en testutrustning för katalysatorer dedikeras till detta projekt.

Forskningen utförs tillsammans med handledarna, men också med andra forskare och doktorander i den 10-12 personer stora gruppen för innovativ processdesign. Vidare så förväntas du att gradvis ta mer och mer initiativ för att säkerställa progression i ditt forskningsprojekt, speciellt mot slutet av din doktorandtid. Tjänsten är på fyra år med möjligt tillägg för deltagande i undervisning och institutionstjänstgöring.

Doktoranders huvudsyssla är att hänge sig åt forskarstudier, inklusive forskningsprojekt och doktorandkurser. Arbetet kan också inkludera undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock inte mer än 20% av tjänsten.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildning i Kemiteknik uppfyller den som har:

 • avlagt en grundexamen i högskolan omfattande minst 160 poäng med fördjupning på magisternivå inom bioteknik, kemiteknik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. 

Övriga meriter:

 • Tidigare dokumenterad experimentell erfarenhet inom heterogenkatalys
 • Tidigare erfarenhet inom biomassaomvandling
 • Industriell erfarenhet
 • Färdighet i kommunikation på svenska. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Du förväntas undervisa på grundutbildningen och huvuddelen av kurserna ges på svenska. Om du inte pratar svenska förväntas du ta grundläggande språkkurser som finansieras av institutionen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), kapitel 5, 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4082
Kontakt
 • Christian Hulteberg, universitetslektor, +46 733 96 94 20
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-12-27
Sista ansökningsdag 2019-01-28

Terug naar vacatures