Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Biologiska Institutionen bedriver forskning och undervisning inom många ämnesområden såsom ekologi, evolutionsbiologi, organismbiologi och molekylärbiologi. Totalt arbetar idag ca 300 personer varav ca 80 doktorander vid institutionen. Biologiska museerna hyser en av världens största universitetssamlingar av växter och djur. Biologiska Institutionen har en mycket välutvecklad infrastruktur som innefattar växthus, fältstationer och ett flertal laboratorier för genetiska och molekylära analyser. Vi erbjuder flera kandidat- och masterprogram för såväl svenska som internationella studenter. Läs mer på https://www.biology.lu.se/

Anställningsform 
Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning inom växtsamhällens ekologi och evolution, med fokus på terrestra ekosystem, samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-30% av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning, undervisning och samverkan, kan komma att förändras över tiden.

Den sökande förväntas bidra till att utveckla ett starkt forskningsprogram inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden. Detta innebär att aktivt söka extern finansiering för verksamheten vid institutionen. Den anställde förväntas också att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med statliga myndigheter och organisationer.

Den anställde förväntas delta i och även utveckla utbildningen inom det egna och angränsande ämnesområdet inom både grund- och forskarutbildning. Undervisningen innefattar kurser på grund- och forskarutbildningen, samt handledning av studenter och doktorander.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl (se 4 kap. 4 a § HF).

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För denna tjänst krävs att den sökande avlagt doktorsexamen inom biologi.

Bedömningsgrunder
God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.  Vi söker därför en person med en stark forskningsprofil i växtekologi och hög potential att erhålla externa forskningsmedel. 

Kvalificerade kandidater ska kunna uppvisa:

• starka forskningsmeriter med avseende på kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer,

• hög potential för att erhålla forskningsbidrag i konkurrens från nationella och internationella forskningsfinansieringskällor, liksom

• god förmåga att samarbeta med kollegor i sina egna och närliggande forskningsdiscipliner.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet och erfarenhet inom växtekologi och samhällsekologi, som definierat i arbetsbeskrivningen ovan, är ett krav. Dokumenterade forskningsmeriter inom de ekologiska  och evolutionära processer som driver växtsamhällens dynamik (”community assembly”) och biologisk mångfald i terrestra ekosystem, är starkt meriterande.

Vid bedömningen av de sökande kommer stor vikt läggas vid i vad mån de sökande genom sin erfarenhet och expertis kommer att stärka och utveckla forskningen och forskningsområdet vid institutionen. Detta kan visas genom att till ansökan bifoga en självständig forskningsplan, som presenterar den sökandes nuvarande forskning, och en forskningsplan som visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden skulle kunna utveckla samarbeten.

Den vetenskapliga skickligheten kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvaliteten på publicerade arbeten samt vetenskaplig produktivitet ur ett internationellt perspektiv.

Relevant post-doc erfarenhet samt dokumenterad förmåga att erhålla medel för forskning från externa anslagsgivare i nationell eller internationell konkurrens är en stark merit.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inklusive utveckling och genomförande av kurser och kursmoment, är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander är också meriterande. 

Vetenskapligt ledarskap samt erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är betydelsefullt och meriterande.

Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           - 
En självständig forskarprofil.
           - 
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           - 
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           - 
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           - 
Dokumenterad förmåga att handleda mastersstudenter och doktorander.
           - 
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll 
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4152
Kontakt
  • Docent Ola Olsson, 046-222 37 74, ola.olsson@biol.lu.se
  • Bitr prefekt Carin Jarl-Sunesson, 046-222 01 24, carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-19
Sista ansökningsdag 2019-02-15

Terug naar vacatures