Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning skall dock kunna bedrivas till minst 75% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den biträdande lektorn förväntas delta och aktivt bidra till forskning som sker inom partikelfysik. Speciellt ska tjänstens innehavare tillsammans med övriga Lund-ATLAS, bedriva mörk materiarelaterad forskning med data från ATLAS experimentet. Det finns även möjlighet att bidra till uppgraderingen av ATLAS för att möta utmaningarna med den kommande extremt höga strålintensiteten. Förutom forskning vid LHC relaterad till mörk materia, ska innehavaren förbereda för nästa generations experiment inriktad mot mörk materia, t ex direkt och indirekt observation av mörk materia från universum, gärna med teknisk utveckling inför framtida detektorer för dessa syften.

Innehavaren ska också utveckla hur dagens kunskap om mörk materia kan integreras in i kurserna som vi ger, harmoniserat med kurserna som ges av teoretisk fysik och astronomi.

Vidare ingår handledning av studenter på kandidat- och masternivå, handledning av doktorander och postdoktorer, pedagogisk utveckling och undervisning i fysik, både på grundläggande och avancerad nivå.

Undervisningen ska under de fyra åren tas upp till 25% av heltidstjänst. Deltagande i institutionens omvärldskontakter för informations- och kunskapsspridning ingår också i arbetsuppgifterna.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten, och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Specifikt för denna tjänst krävs doktorsexamen i experimentell partikelfysik samt några års relevant postdoktorerfarenhet.

Hög kompetens i prorammering i C++ och arbete i Linuxsystem är nödvändigt.

Mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga är ett krav.

Bedömningsgrunder
Av stor vikt är erfarenhet av experimentell forskning i acceleratorbaserad partikelfysik, och speciellt vid hadronkolliderare vid högsta tillgängliga energier.

Det föreslagna forskningsprogrammet används för att bedöma den sökandes forskningspotential.

Erfarenhet av internationellt samarbete och ledarskapsförmåga värderas högt.

Demonstrerat intresse för, och framgång med, att arbeta med studenter och intresse för att sprida kunskap om ämnesområdet till en bredare publik, värderas högt.

Potential att stärka det interdisciplinära området mellan partikelfysik och astronomi är meriterande.

De allmänna huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka speciellt stor vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Potential att i framtiden kunna erhålla externa forskningsanslag från nationella och europeiska anslagsgivare ges stor vikt.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen. Några års relevant postdoktorerfarenhet är ett krav.

Vid tillsättningen gäller Lunds universitets anställningsordning.
I den sammantagna bedömningen kommer också att vägas in sådan personlig förmåga som är av värde för att fullgöra arbetsuppgifterna i anställningen väl.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle 

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           -
En självständig forskarprofil.
           -
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           -
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella   forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika
            
 nivåer inom universitetsutbildning.
           -
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           -
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           -
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           -
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare skall inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran skall göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans innehåll
Universitetet har antagit anvisningar för vad ansökan skall innehålla. Dessa kan hämtas här. Dessutom vill vi att ett föreslaget forskningsprogram inkluderas i ansökan. Vänligen arrangera också att tre referensbrev skickas direkt av referenspersonerna till recruitment@hep.lu.se  

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/2458
Kontakt
  • Professor Torsten Åkesson, 046-2227711, recruitment@hep.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-2223609, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds univ, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-06-22
Sista ansökningsdag 2016-08-22

Tilbake til ledige stillinger