Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Den sexuella förökningens ursprung och uppkomsten av könsskillnader är bland de viktigaste olösta problemen inom evolutionsbiologi. Trots stora empiriska och teoretiska framsteg kring den oundvikliga degenereringen av heteromorfa könskromosomer (och därmed omsättningar av könskromosomsystem), förblir många frågor olösta, och de senaste rönen tyder på att könskromosomernas utveckling kan vara mer komplicerad än man tidigare trott. Syftet med detta projekt är att undersöka genetiska skillnader hos experimentellt utvecklade populationer av den hermafroditiska flatworm Macrostomum ligano, som har selekterats för ökad hanlig eller honlig fitness.

Vi har nu fastställt att populationerna som har selekterats för honlig fitness har ökad honlig fitness och minskad hanlig fitness jämfört med kontrollen, vilket tyder på sexuell antagonism och/eller en ärftlig trade-off av dessa egenskaper. Projektet kommer därför att till stor del bygga på en genomisk analys av dessa experimentellt evolverade linjer av M. ligano. Genuttryck kommer att mätas med RNAseq, både av hela maskar och av utvalda organ. Kandidatgener kommer att identifieras genom analys av förmodade gonadala gener, och från analys av SNP och spliceningsvarianter som upptäckts i RNA- datat. Förändringar i allfrekvenser kommer att mätas med hjälp av DNA- sekvensering, och ytterligare kandidatloci kan upptäckas via Fst- analys. Sedan kan man validera om kandidatloci och skillnader i genuttryck är sexuellt antagonistiska i ursprungspopulationen med hjälp av en ”hemiklonal” analys, där hemikloner genereras genom att korsa tidigare utvecklade inavlade linjer med ursprungspopulationen. Andra möjliga metoder inkluderar Genome- wide complex trait analysis (GCTA), som uppskattar variansen som förklaras av alla SNPs i genomet för en komplex egenskap, eller GWAS (av individer, hemikloner eller inavlade linjer), där graden av överlapp mellan loci som identifierats med hjälp av GWAS och andra kandidatloci kan analyseras. Slutligen kommer eventuella förändringar i den genetiska korrelationen mallan hanlig och honlig fitness i de selekterade linjerna analyseras med kvantgenetik.

Kvalifikationer

Krav:

 • Masterexamen inom bioinformatik, molekylärbiologi, genetik eller evolutionsbiologi.
 • Annan erfarenhet med (i prioriteringsordning): bioinformatik, molekylärbiologi, genetik eller evolutionsbiologi.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med evertebrater i labb.
 • Intresse för evolution av könskromosomer.
 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.
 • Kan arbeta både enskilt och i grupp.

Önskvärda kvalifikationer:

 • Extrahering av DNA och RNA.
 • Erfarenhet med genomiska analyser, bl.a. Fst-analys och GWAS.
 • Erfarenhet med kvantgenetik.
 • Erfarenhet av experimentell design och/eller experimentell evolution.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla CV med relevanta erfarenheter, personligt brev där du förklarar varför du vill jobba med det aktuella projektet, kopia på examensarbete och/eller relevanta publicerade artiklar samt namn och kontaktinformation till två referenspersoner.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1265
Kontakt
 • Jessica Abbott, Universitetslektor, 046- 222 93 04, jessica.abbott@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-05-18

Tilbake til ledige stillinger