Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för kliniska vetenskaper, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Medicinsk strålningsfysik är ett ämnesområde som innefattar forskning och undervisning inom joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning inom medicinska tillämpningar. De stora delområdena är strålterapi, röntgen, nuklearmedicinsk diagnostik och terapi, samt magnetisk resonansbildtagning (MRI). Inom alla områden arbetar man med dosimetri och hälsoaspekter. Forskningsverksamheten är mycket klinisk inriktad och med nära samarbete med sjukhusfysiker, anställda på Region Skåne. En viktig del av avdelningens verksamhet är sjukhusfysikerutbildningen som är en reglerad 5-årig yrkesutbildning med legitimation. För att upprätthålla en hög kvalitet inom denna utbildning är synergi mellan forskning och undervisning av yttersta vikt, och alla våra lärare undervisar på denna utbildning. Vi har utöver undervisning inom sjukhusfysikerutbildningen även etablerade kurser inom LTH ”Medicin och teknik”-programmet, samt kurser gällande strålnings-relaterad utbildning av röntgensjuksköterskor. Avdelningen för medicinsk strålningsfysik tillhör både naturvetenskapliga fakulteten och medicinska fakulteten.

Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, 4 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna för anställningen är forskning och utveckling inom klinisk strålterapifysik med inriktning mot adaptiv behandling, speciellt gällande 3D-metoder för dosimetriska mätningar, beräkningar och simuleringar under inverkan av olika typer av fysiologiska och maskinrelaterade rörelser. Detta är ett expansivt område och viktigt för att kunna säkerställa rätt absorberad dos till målområdet för behandlingen och samtidigt minimera onödig bestrålning av frisk vävnad.

I anställningen kommer också att ingå undervisning inom olika områden (inte bara strålterapifysik) på sjukhusfysikerutbildningen såväl som forskarutbildningen. Även utveckling av befintliga kursmoment kan komma att ingå. Handledning av doktorander och examensarbeten på mastersnivå kommer att bli en viktig del. Forskning skall dock bedrivas till minst 80% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bygga upp en egen aktiv forskningsverksamhet inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid avdelningen, samt att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Specifikt för denna tjänst krävs doktorsexamen i medicinsk strålningsfysik.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Den biträdande universitetslektorn skall ha en doktorsexamen inom ämnesområdet med inriktning mot strålterapi. Utöver vetenskaplig skicklighet, erhållen genom en dokumenterad post-doktoral forskningsverksamhet motsvarande minst 2 år, är klinisk verksamhet och erfarenhet inom ämnesområdet meriterande. Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka både forskning och utbildning inom strålterapi vid avdelningen för medicinsk strålningsfysik.

Sökande ska ha ett stort intresse för undervisning och pedagogik. Dokumenterat god samarbetsförmåga är också en viktig bedömningsgrund tillsammans med dokumenterad förmåga att självständigt planera, utveckla och genomföra undervisning på både grund- och avancerad nivå. 

Mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga är ett krav.
Då det är reglerat att undervisningen på sjukhusfysikerutbildningen ska ske på svenska är det ett krav att en icke svenskspråkig befattningshavare måste kunna undervisa på svenska efter två-tre år. Detta är också viktigt för en bra kommunikation med universitetets olika organ.

Stor vikt kommer att läggas vid en självständig forskningsplan som bland annat visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden kan utveckla samarbeten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran
En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.  

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           -
En självständig forskarprofil.
           -
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           -
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           -
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           -
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           -
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           -
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare ska inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran ska göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2062
Kontakt
  • Professor Michael Ljungberg, 046-17 35 65, michael.ljungberg@med.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-05
Sista ansökningsdag 2017-10-10

Tilbake til ledige stillinger