Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsbeskrivning:

Projektet avser undersöka vad det är som gör att vissa patienter utvecklar KOL. De specifika syftena med detta projekt är att karakterisera den biologiska stressresponsen och apoptosvägarna i celler från KOL-patienter jämfört med friska försökspersoner, samt undersöka känsligheten mot biologisk stress. Vår hypotes är att KOL-patienter är mer känsliga för långvarig exponering av biologiska stressorer jämfört med rökare som inte utvecklar KOL. Detta beror förmodligen på genetisk polymorfi, som också kommer att undersökas hos dessa patienter. Detta innefattar dels undersökning av bakomliggande stressmekanismer i cellstudier, samt analys av deras genetiska samband. En stor del av arbetsuppgifterna består av cellbiologiskt arbete, genetiska databassökningar för analys av polymorfier, samt omhändertagande och analys av patientmaterial (sputum, blod, bronkopskopiprover, mm). Övriga arbetsuppgifter kan komma att innefatta patientkontakt med icke-invasiva mätningar, såsom lungfunktionsmätningar och sputuminducering.

Projektdelar:

1) Karaktärisera den biologiska stressresponsen. Målet är att undersöka de förändringar som uppstår i cellen under förlängd ER-stress. Vi strävar efter att undersöka de vägar som reglerar ER-stressresponsen hos KOL-patienter jämfört med friska rökare.

2) Utforska känslighet mot biologisk stress. Vår hypotes är att KOL-celler är mer känsliga för biologiska stressorer. Initiala data antyder att KOL-celler inducerar ER-stressgener starkare än kontrollceller. Detta ska undersökas ytterligare, och syftet är också att använda cigarettröksextrakt som stressor för att undersöka möjliga skillnader i den akuta effekten.

3) Utforska biologisk stressinducerad apoptos. Biologisk stress är känd för att inducera apoptos, och en förlängd ER-stress aktiverar apoptosvägar, vilket ses i KOL. Vår hypotes är att celler från KOL-patienter är mer benägna att gå i apoptos på grund av ett dysfunktionalitet, och syftet är därför att undersöka komponenter i de apoptotiska vägarna.

4) Undersöka rollen för genetisk polymorfism för känslighet mot biologisk stress. KOL-relaterade gener som påverkas i samband med biologisk stress i allmänhet kommer att undersökas vidare i relation till KOL-prevalens och cellfynd som beskrivits ovan.

Kvalifikationer: Behörig att antas är den som uppfyller kraven för såväl grundläggande som särskild behörighet, samt svensk läkarexamen, svensk biomedicinexamen, svensk biologiexamen eller motsvarande. En fördel är erfarenhet av cellodling och molekylärbiologiska tekniker, samt kunskap i bioinformatik. Dessutom krävs att den sökande bedöms ha sådana egenskaper och förmåga i övrigt som behövs för att genomföra projektet.

Av vikt är förmåga till självständigt arbete och engagemang. Arbetets art kräver flexibilitet vad gäller upplägg och arbetstid, samt laborativ noggrannhet. God samarbetsförmåga och trevligt bemötande är ett krav. För behörighet för antagning kommer individen först att antas till fördjupningskurs i humanbiologi (30 högskolepoäng). Krav för behörighet till forskarutbildning finns på adressen http://www.med.lu.se/utbildning/forskarutbildning/antagning/behoerighet

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/363
Kontakt
  • Ellen Tufvesson/docent, Ellen.Tufvesson@med.lu.se/046-222 78 28
  • Emmy Heidenblad/personalsamordnare, emmy.heidenblad@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-01-29
Sista ansökningsdag 2018-03-11

Tilbake til ledige stillinger