Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Verksamheten vid Avdelningen för kärnfysik vid fysiska institutionen är inriktad mot både grundläggande och tillämpad kärnfysik samt mot aerosolfysik. Kärnstrukturgruppens fokus ligger på att producera exotiska atomkärnor långt ifrån stabilitetslinjen för att kunna studera deras struktur. Den experimentella forskningen kombinerar framgångsrika metoder för att separera och identifiera atomkärnan av intresse, medan högupplösande spektroskopi av γ-strålning är det väsentliga verktyget för att belysa dess inre struktur. Arbetet bedrivs i internationella kollaborationer, som genomför särskilda experiment eller experimentkampanjer vid stora internationella acceleratoranläggningar. På hemmaplan i Lund håller den experimentella kärnstrukturgruppen tät kontakt med teorigruppen vid Avdelningen för matematisk fysik.

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att fokusera dina forskningsstudier inom svenska satsningar för den framtida europeiska anläggningen FAIR-NUSTAR (http://www.fair-center.eu/for-users/experiments/nustar.html), som ligger nära Darmstadt i Tyskland. Forskningen i NUSTAR (NUclear STructure, Astrophysics and Reactions) baseras på studier i hur egenskaper hos atomkärnor och kärnmateria varierar med avseende på stora variationer i isospin, temperatur, densitet och rörelsemängdsmoment. Detta görs i grund med snabba radioaktiva jonstrålar på stora acceleratoranläggningar där särskilt data på flerpartikelsystem under extrema förhållanden, liksom aspekter som berör de astrofysikaliska processerna vid skapandet av grundämnen, sätts i centrum.

Ett av de långsiktiga målen är att förbereda och utföra högkvalitativa spektroskopiexperiment av γ-strålning genom att använda moderna strålningsdetektorsystem likt Lund-York-Cologne-Calorimeter (LYCCA, http://www.nuclear.lu.se/english/research/basic-nuclear-physics/nustar/) i kombination med andra stråldetektorsystem. LYCCA är för närvarande under uppbyggnad vid en hängiven ”beamline” vid 10 MV Tandem- acceleratorn på universitet i Köln, Tyskland. Här finns nya fysikmöjligheter för lågenergetiska kärnreaktionsstudier innan FAIR-NUSTAR står klart. Byggandet av LYCCA-moduler, inkörning av det kompletta LYCCA detektorsystemet samt att utföra kärnfysikexperiment vid LYCCA i Köln innefattar huvuddelen av avhandlingsarbetet.

Utveckling och karakterisering av snabba plastscintillatorer för timing-system till Super-FRS vid FAIR är andra arbetsuppgifter. Högupplösta ”time-of-flight” detektorer är grundläggande för separation samt identifiering av sällsynta isotoper vid relativistiska energier, vilket möjliggör studier på väldigt kortlivade kärnor.

Efter dessa förberedande experiment i Lund och vid de respektive acceleratorlaboratorierna, övergår arbetet till att aktivt delta vid utförande av experimenten, genomföra analys av insamlad data, fysikaliskt tolka och förstå de erhållna resultaten samt presentera de vetenskapliga resultaten, både i ord och skrift. Som doktorand ska du också engagera dig inom avdelningens undervisningsuppdrag, inte minst för att bygga upp en egen pedagogisk profil. Tiden som läggs på undervisningen brukar leda till motsvarande förlängning av doktorandtjänsten.

Behörighet och krav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skift, är ett krav. Grundläggande kunskaper om Linux operativsystem och programmering i C och C är också nödvändiga. Anställningen som doktorand kan tidvis innebära utlandsplacering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet. Dokumenterad erfarenhet av numerisk modellering och programmering, samt erfarenhet av arbete inom internationella samarbetsprojekt och internationella accelerator faciliteter är meriterande.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga frågeställningar. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig presentation på engelska.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

 • CV (maximalt två A4 sidor).
 • Meritförteckning, inklusive en publikationslista.
 • Certifierad dokumentation om studieresultat inom grundutbildningen.
 • Namn på två referenspersoner. Ange deras kontaktuppgifter och beskriv kortfattat ditt förhållande till referenspersonerna.
 • Ett ansökningsbrev som beskriver dina kvalifikationer för tjänsten och för de arbetsuppgifter som finns angivna ovan (maximalt en A4 sida).
 • Svara på urvalsfrågorna.
Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2143
Kontakt
 • Pavel Golubev, universitetslektor, +46 46 222 76 32, pavel.golubev@nuclear.lu.se
 • Dirk Rudolph, professor, +46 46 222 76 33, dirk.rudolph@nuclear.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-06-14
Sista ansökningsdag 2017-07-28

Tilbake til ledige stillinger