Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som professor i fonetik med placering tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum.

Ref nr: PA2017/3998

Tillträdesdag: 1 september 2019

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Maria Persson (046-222 84 52; maria.persson@mellost.lu.se) eller sektionsföreståndare Katarina Lundin (046-222 87 02; katarina.lundin@nordlund.lu.se).

Undervisning i fonetik bedrivs på alla nivåer och inom flera utbildningsprogram. På grundnivå är fonetik – vid sidan av allmän språkvetenskap – ett delämne inom lingvistik. På avancerad nivå utgör fonetik en inriktning inom det SOL-gemensamma masterprogrammet i språk och språkvetenskap. Fonetik ingår också i logopedprogrammet.

Inom forskningsämnet fonetik bedrivs för närvarande forskning om

- sambandet mellan auditiv och visuell prosodi

- gränssnitten mellan prosodi, grammatik och diskurs

- artikulatorisk fonetik eller kontroll av talets motorik

- uttalsfrågor inom andraspråksutveckling

- talteknologi

- variation i tal

- typologisk prosodi

- bearbetning av prosodi i hjärnan med psykolingvistiska och neurolingvistiska metoder

- talteknologiska databaser och verktyg för språkbearbetning och -analys

- prosodiska aspekter på kommunikationen mellan människa och djur.

Delar av denna forskning genomförs i samarbete med forskargrupper inom lingvistik och med personal inom den befintliga forskningsinfrastrukturen i Humanistlaboratoriet. Den infrastruktur som finns till förfogande är bland annat två Elektromagnetiska Artikulografisystem, EEG, Eye-tracking, Motion Capture, LARM-studion och Swe-Clarin. Forskningssamarbete sker även med enheter på andra fakulteter inom Lunds universitet som erbjuder MR-avbildning. Därutöver anknyter forskningen till andra universitet inom och utom Sverige.

Professorn i fonetik förväntas inta en ledande roll i forskning och forskarutbildning inom fonetik genom att utveckla redan etablerade forskningsmiljöer och forsknings-infrastrukturer. Därutöver förväntas professorn söka externa forskningsanslag samt företräda ämnet fonetik nationellt och internationellt.

Professorn förväntas vidare handleda doktorander samt undervisa studerande både på grund- och avancerad nivå, såväl inom fonetikämnet som inom andra ämnen på SOL.

Administrativa uppdrag ingår i anställningen. Professorn ska, enligt gällande arbetstidsavtal, vara närvarande på arbetsplatsen i den omfattning som verksamheten och arbetsuppgifterna kräver.

En sökande med annat modersmål än svenska (danska eller norska) som accepterar anställningen förväntas inom två år ha förvärvat tillräckliga kunskaper i svenska språket (tal och skrift) för att kunna undervisa på svenska, samt kunna delta aktivt i administrativa och andra relevanta verksamheter som bedrivs på svenska.

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

•Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.

• Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

• God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.

• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet

• God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamheten.

Särskilt meriterande är:

• Dokumenterad erfarenhet av att initiera och driva forskningsprojekt.

• Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete centralt för ämnet fonetik (t.ex. egenproducerat undervisningsmaterial).

• Dokumenterad metodologisk expertkunskap som kan bidra till den befintliga miljön inom ämnet.

• Dokumenterad erfarenhet av avancerade experimentella metoder inom något av fonetikämnets kärnområden.

• Dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap och forskningsledning.

• Ett brett internationellt nätverk som kan komma den befintliga miljön till del och bereda plats för nya forskningsprojekt.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Anvisningar som kan hämtas på http://www.ht.lu.se/anvisningar. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat (som två pdf-filer) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen MyNetwork.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Dessa sökande anmodas därefter att inkomma med högst 10 publikationer vardera för bedömning. Publikationer i digital form kan inte användas i stället för utskrivna versioner.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3998
Kontakt
  • prefekt Maria Persson, +46 46-222 8452 maria.persson@ mellost.lu.se
  • sektionsföreståndare Katarina Lundin, +46 46 222 8792 katarina.lundin@nordlund.lu.se
  • personalansvarig Lena Kandefelt, +46 46 222 7224 lena.kandefelt@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46-222 93 62 st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46-222 93 64 kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2018-01-26
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Wróć do ofert pracy