Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och placerad vid Medicinska fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med tillsättningen.

Arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning och handledning på forskarnivå. Som biträdande universitetslektor förväntas du också meritera dig inom undervisningen och ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor. Även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång (4 kap 12a § HF samt lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning, dnr PE 2013/365).

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder
Den sökande som anställs förväntas bli en framtida forskningsledare vid medicinska fakulteten.

De sökande kommer att utvärderas med avseende på: a) Vetenskaplig skicklighet; b) Pedagogisk skicklighet); c) Ledarskap; och d) Samverkan.

Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand pedagogisk skicklighet. Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för det biträdande universitetslektoratet.

a) Vetenskaplig skicklighet visas genom: postdoc-period/perioder (särskilt meriterande är om postdoc perioden genomförts internationellt eller inom ett nytt område), publikationer i högt rankade tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens, erfarenhet av handledning samt utvecklingspotential och forskarprogram.

b) Pedagogisk skicklighet visas genom: förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning.

c) Ledarskap visas genom: dokumenterad administrativ och organisatorisk skicklighet inkluderande ledarskap.

d) Samverkan visas genom: förmåga att samverka med omvärlden.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor.

Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk.

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel:+46 46-222 80 84, E-post:
Erik.Renstrom@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas avpersonalchef Kajsa Johnsson, tel +46 46-222 08 22, E-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande 
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2018-04-09.
Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.med.lu.se/lfn).

Den som avlagt doktorsexamen tidigare än detta datum kan vara behörig att söka om det finns särskilda skäl för avräkningsbar tid så som föräldraledighet och sjukdom.
Till den elektroniska ansökan bifogas i så fall en pdf enligt följande: "EfternamnFörnamn_Frånvaro_PA2018/433"  I dokumentet ska tydligt framgå framgå datum för avlagd doktorsexamen samt skäl för frånvaro, frånvaro-period/ och omfattning.

Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Internet Om detta inte önskas kontakta Kajsa Johnsson per e-post.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/433
Publicerat 2018-03-01
Sista ansökningsdag 2018-04-09

Wróć do ofert pracy