Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av Fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt gällande ytor och gränssnitt samt fria molekyler och kluster.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning skall dock kunna bedrivas till minst 75 % av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att leda, koordinera och utveckla forskning på magnetismområdet, särskilt med inriktning på nano- och/eller molekylär magnetism. Forskningen ska huvudsakligen ha experimentell karaktär, men ett inslag av teoretisk modellering antingen genom den sökandes egen insats eller genom täta samarbeten med teoretiker utgör ett viktigt komplement till den experimentella verksamheten. Utnyttjandet av de möjligheterna för studier med röntgenljus som kommer att finnas vid MAX IV-laboratoriet, men också andra synkrotronljuskällor, är en viktig aspekt av forskningen.

Sökanden förväntas utveckla ett eget forskningsprogram inom det ovan definierade forskningsfältet och att samarbeta med avdelningens och institutionens övriga forskningsledare kring existerande forskningsprogram. Förmåga att etablera relevanta samarbeten internt inom universitetet, i Sverige och internationellt värdesätts.

Eftersom undervisning och handledning på alla nivåer ingår i tjänstgöringen förväntas innehavaren av tjänsten att undervisa och utveckla kurser på grundläggande och avancerad nivå inom områden av relevans för avdelningens forskning. Omfattningen av undervisningen är 10-20% av tjänsten, på grundnivå och/eller avancerad nivå.  Det är särskilt fysik-basblockets del som handlar om modern fysik som är av relevans för tjänsten. Kandidaten förväntas också undervisa på kurser inom mer specialiserade områden på forskarutbildningsnivå. Rekrytering och handledning av kandidat- och mastersstudenter samt doktorander ingår och av erfarenhet kan man räkna med handledarskap för 2-3 studenter parallellt på olika nivåer.

Sökanden förväntas framgångsrikt ansöka om externa forskningsanslag.

Behörighet
Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen i fysik, teknisk fysik, materialvetenskap eller angränsande ämnesområde och uppvisa en väldokumenterad bakgrund av forskning inom nanomagnetism och/eller molekylär magnetism och bred erfarenhet av synkrotronljusbaserade metoder. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens minst två och högst sju år före ansökningstidens utgång.

Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Kunskaper i svenska är inte ett krav vid anställningstillfället. Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Bedömningsgrunder
De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Med anledning av inriktningen av tjänsten är ett mycket viktigt kriterium att den sökanden har visat spetskompetens inom experimentell nanomagnetism och/eller molekylär magnetism och bred erfarenhet av synkrotronljusbaserade metoder. Erfarenhet med båda mjuk- och hårdröntgenmetoder är en fördel. Erfarenhet av användande av komplementära metoder t. ex. sveptunnelmikroskopi och SQUID är meriterande. 

Vidare bedöms kandidaten enligt följande kriterier:

- Kandidaten ska ha erfarenhet från relevant postdoc arbete.

- Kandidaten ska ha god samarbetsförmåga och en förmåga att se större sammanhang och samtidigt uppvisa öppenhet, stark egen drivkraft, uthållighet och kreativitet. Ett respektfullt uppträdande mot alla medarbetare och studenter, inom och utom universitet, ska prägla allt arbete.

- Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens är mycket meriterande.

- En god undervisningsbakgrund med dokumenterad undervisningserfarenhet från grundutbildnings- till avancerad nivå är meriterande.

- Demonstrerad utveckling av forskningssamarbete med grupper inom syntes, teori och komplementära experimentella tekniker båda internt och externt är meriterande.

- Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

- Den av kandidaten bifogade forskningsplanen (enligt den akademiska meritportföljen) är ett mycket viktigt element i bedömningen.

I den sammantagna bedömningen kommer också att vägas in sådan personlig förmåga som är av värde för att fullgöra arbetsuppgifterna i anställningen väl.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. Den biträdande universitetslektorn kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle 

Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid befordran till anställning som universitetslektor tillsvidare skall utgöras av:

  • Väl dokumenterad vetenskaplig skicklighet viktig för ämnesområdet. Detta innebär för bedömningen:

           - God nationell och internationell nivå som forskare.
           - Högkvalitativa publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter.
           -
En självständig forskarprofil.
           -
Sökande ska ha en kompetensnivå motsvarande docent.
           -
Deltagande i vetenskapliga konferenser eller workshops.
           - F
orskningsanslag erhållna från nationella eller internationella  forskningsfinansiärer.

  • Väl dokumenterad pedagogisk skicklighet. Detta innebär följande:

           - God ämneskunskap och dokumenterad erfarenhet av att undervisa på olika nivåer inom universitetsutbildning.
           -
Dokumenterad förmåga för utveckling och förnyelse av kurser och undervisning.
           -
Dokumenterad förmåga att leda och organisera utbildning.
           -
Dokumenterad förmåga att handleda masterstudenter och doktorander.
           -
Högskolepedagogisk utbildning fem veckor eller motsvarande.

  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera allmänheten om aktuell forskning och utveckling.

  • Förmåga till akademiskt ledarskap vilket innebär vetenskapligt ledarskap i forskningsprojekt samt deltagande i organ på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor tills vidare skall inges till fakulteten senast 6 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. Prövning av ansökan om befordran skall göras av lärarförslagsnämnd efter inhämtande av utlåtande från minst två ämnessakkunniga.

Ansökans innehåll
Universitetet har antagit anvisningar för vad ansökan skall innehålla. Dessa kan hämtas här.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/4824
Kontakt
  • Professor Anders Mikkelsen, 046-2229627, anders.mikkelsen@sljus.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-2223609, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-03-09
Sista ansökningsdag 2017-05-08

Tillbaka till lediga jobb