Lunds universitet, Universitetets särskilda verksamheter, LUCSUS

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

LUCSUS är ett fakultetsoberoende centrum som för närvarande har drygt 40 anställda, varav ca en tredjedel är doktorander i hållbarhetsvetenskap (sustainability science). Utbildningsverksamheten domineras av vårt internationella mastersprogram LUMES (Lund University Masters Programme in Environmental Studies and Sustainability Science). Vi koordinerar sedan 2008 Linnéprogrammet LUCID (Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability).

Forskning och utbildning på LUCSUS fokuserar på hållbarhetsutmaningar såsom klimat, vatten, matsäkerhet, förändrad landanvändning och urban transformation. Forsknings och utbildningsmiljön är starkt internationaliserad tex. genom Earth System Governance Project och Right Livelihood College.

Ämne

Hållbarhetsvetenskap -

Forsknings- och utbildningsområdet hållbarhetsvetenskap (på engelska Sustainability Science) spänner över globala, regionala och lokala frågeställningar, händelser och relationer. I fokus står de två viktiga gränsytorna mellan naturvetenskaper och samhällsvetenskaper samt mellan vetenskaplig kunskap och samhällets användning av denna kunskap för att främja hållbar samhällsutveckling. Hållbarhetsforskningen utvecklas främst i gränsytorna mellan existerande kunskapsområden och är således uttalat tvärvetenskaplig och syftar till att skapa nya former för samarbete över ämnesgränser och vitt skilda kunskapsområden.

Inriktning

Politisk ekologi

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår 80% forskning och 20% undervisning, handledning och administration. Den fördelningen kan komma att variera över tid. Det aktuella forskningsområdet finns inom sustainability science.

Behörighet

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom hållbarhetsvetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. 

Bedömningsgrunder

Anställningen är en meriteringsanställning varför sökande som disputerat mindre än sju år före utlysningen kommer att prioriteras. Vid bedömningen kommer vikt att fästas vid sökandes (a) vetenskapliga skicklighet dokumenterad i form av progression efter avhandlingsarbetet och genom publicering i välrenommerade internationella tidskrifter; (b) förmåga att självständigt bedriva och utveckla forskning i samarbete med andra forskare, nationellt såväl som internationellt; (c) förmåga att bidra till forskningsprogrammets övergripande syften, såsom denna uttrycks i forskningsplanen (se nedan); samt (d) undervisningserfarenhet och pedagogisk förmåga.

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

• Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.

• Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.

• Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för institutionsgemensamma uppgifter.

• Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.

• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

• Kunskaper i svenska och engelska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

• Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor. Vid prövning till lektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall vara i form av en PDF-fil som inkluderar ett CV, lista över vetenskapliga publikationer och en plan för den sökandes forskning under fyra år. Forskningsplanen skall relatera till de forskningsprojekt som finansierar anställningen och till den forskningsprofil som kännetecknar LUCSUS. För information om pågående forskning hänvisas till hemsidan www.lucsus.lu.se

Forskningsplanen ska omfatta högst fem sidor, vara skriven på engelska i typsnitt Times New Roman (12 pt), 1,5 radavstånd, och marginalerna 2,5 cm.

Den första sidan i ansökan ska innehålla följande: Den sökandes namn och kontaktinformation Namn och kontaktuppgifter till 3 referenser Forskningsplanens titel (max 20 ord) Ett abstrakt för forskningsplanen (max 200 ord) Följande sidor: Curriculum Vitae och publikationslista.

Pedagogisk erfarenhet (max 1 sida) Följande (max 5 sidor) Forskningsplan samt litteraturreferenser

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/318
Kontakt
  • Emily Boyd, 046-2220369
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-27
Sista ansökningsdag 2017-10-18

Tillbaka till lediga jobb