Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se .

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskningsutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §).

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se http://staff.lusem.lu.se/phd-studies/phd-programmes.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunderna för detta är bredd, djup, relevans och självständighet i tidigare studier, liksom förmåga att arbeta självständigt och att delta aktivt i forskarmiljön.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Tillsättningen kan också baseras på bifogad forskningsplan, rekommendationsbrev från etablerade forskningskontakter och i vissa fall genom personlig intervju.

Särskild vikt läggs vid uppsatsarbete och forskningsplan. Följande beaktas:

 • förmåga att beskriva, diskutera och placera in sitt arbete i forskningsfronten;
 • förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem;
 • stringens i resonemang och analys
 • relevanta val av teori och metod.

Övrigt

Antalet kandidater som kan antas är beroende av att finansiering finns i form av externa forskningsmedel. Vi vet idag att sådana medel finns inom följande projekt:

- Manufacturing gender inequality. The project deals with gender differences in labor market outcomes in Sweden circa 1900

- SWINNO 2.0, Significant Swedish innovations 1970 to the present. The project establishes an innovation output database to assess ex post significance of innovations and categorize them according to societal impact.

- Asian exceptionalism? The institutional impact of Japanese colonial extraction. The project deals with the question whether there is a colonial origin to the East Asian Miracle.

- Current population development in Africa in a historical context. The project studies historical demographic dynamics in Africa 1800 to 1960 by exploring missionary archives.

Vi hoppas på ytterligare möjligheter och tar naturligtvis gärna emot ansökningar inom andra områden eller av mer generell karaktär. Indikera gärna i ansökan den inriktning som du i första hand är intresserad av.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap). Som innehavare får enbart förordas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks online via Lunds universitets rekryteringssystem Varbi.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Curriculum Vitae.
 • Dokumentation av studier på grund och avancerad nivå (LADOK-utdrag eller motsvarande) och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • Forskningsplan (max 1 500 ord exklusive referenser).
 • Dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande kan även använda sig av rekommendationsbrev från maximalt två lärare och/eller forskare. Rekommendationsbreven ska skickas direkt av utfärdarna till studierektorn på forskarutbildningen, Patrick Svensson: patrick.svensson@ekh.lu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2017-08-28
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/456
Kontakt
 • Patrick Svensson, patrick.svensson@ekh.lu.se, +46462220833
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-02-07
Sista ansökningsdag 2017-04-15

Tillbaka till lediga jobb