Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

I över tio år har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Hittills har vår tyngdpunkt inom denna forskning legat inom tre områden: framställning av nanotrådar med epitaxi, grundläggande fysikaliska egenskaper studerade med transportfysik och optisk fysik, samt tillämpningar inom elektronik, optoelektronik och energisystem.

För mer information se www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. Denna tjänst kommer att innebära modellering och eventuellt experimentella studier för ökad förståelse av framställning av nanostrukturer. I praktiken kommer detta att betyda bestämning av termodynamisk data av hög relevans för tillverkning av nanotrådar. Här kommer tonvikt att ligga på beräkning av fasdiagram och optimering av termodynamisk data med den så kallade CALPHAD-metoden. Som stöd för beräkningarna kan experimentella mätningar och ab initio-beräkningar behöva utföras. Doktoranden förväntas även modellera tillväxt av nanotrådar och eventuellt andra nanostrukturer baserat på sina utvärderade termodynamiska data. Doktoranden förväntas arbeta självständigt men i nära samarbete med övriga forskargrupper vid avdelningen och inom NanoLund. Samarbete med och forskningsbesök hos andra medlemmar i INDEED-nätverket samt en industriell vistelse ingår i detta doktorandprojekt.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde eller
 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Övriga behörighetskrav
Den sökande måste uppfylla alla nedanstående krav:

 1. Vara i de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av forskningskarriären och inte redan ha en doktorsexamen vid tiden för rekrytering hos värdorganisationen. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet mäts från det datum när forskaren erhöll den examen som gjorde honom eller henne behörig att antas till forskarutbildning (antingen i det land där examen erhölls eller i den rekryterande organisationens land), även om en forskarutbildning inte påbörjades eller planerades. Heltidsaktivitet spenderad på icke-forskningsrelaterade aktiviteter kan undantas från detta, där varje fall bedöms separat.
 2. Vid tiden för rekrytering av värdorganisationen får inte sökanden ha varit bosatt i eller haft sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier, etc.) i värdorganisationens land i mer än 12 månader under de 3 år som närmast föregår sista ansökningsdatum. Undantag görs för korta vistelser, som t ex semester eller allmän värnplikt.
 3. Innan forskarutbildningen påbörjas måste de sökande ha klarat av de utbildningsmoment som gör dem behöriga att antas till forskarutbildning, antingen i det land där de studerar eller i den rekryterande organisationens land.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Grundexamen bör inkludera kurser inom termodynamik, materialvetenskap, statistisk mekanik och tillämpad matematik. Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde. Förmåga och intresse av att arbeta med teoribildning och modellering kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av programmering, simuleringar, ab initio-beräkningar och CALPHAD är meriterande. Samarbete med experimentalister och förmåga att modellera experimentellt observerade fenomen är viktigt. Eftersom termodynamiska beräkningar kommer att utföras med hjälp av Thermo-Calc, är kunskaper om detta program fördelaktiga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. En viktig egenskap är också att ha god förmåga att samverka med forskare från andra discipliner.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (193:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till minst två referenser, rekommendationsbrev etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/773
Kontakt
 • Jonas Johansson, Associate Professor, +46 (0)46 222 1472, jonas.johansson@ftf.lth.se
Publicerat 2017-03-17
Sista ansökningsdag 2017-04-21

Tillbaka till lediga jobb