Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

INTRODUKTION
Postdoktortjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Under de senaste tio åren har vi på avdelningen kraftigt utvecklat vår verksamhet inom biofysik. Här har analys av DNA tagit en framstående plats främst med vår utveckling av olika typer av anordningar för hantering av långa DNA molekyler och av nya typer av inmärkningsmekanismer. Vår plattform bygger på att DNA förs in i nanofluidiska kanaler. Här sträcks DNA-molekylen ut spontant på grund av polymerfysikaliska principer. Det betyder att man kan observera molekylen på ett enkelt sätt. Med olika typer av fluorescenta markörer kan man nu få ett slags streck-kod längs molekylen som ger information om den underliggande genetiska strukturen. För att kunna optimera dessa typer av anordningar behövs en bra förståelse för den underliggande biofysiken av DNA-molekyler i små utrymmen på nanoskala. Detta skulle också kunna ge värdefulla insikter inom molekylär biofysik där DNA är inkapslat, exempelvis i kromosomer, i bakteriesporer och i virus.

Ett annat viktigt område som vi arbetar inom är växelverkan mellan nanostrukturer och levande celler. Detta kan leda till insikter som kan användas för att utveckla läkemedelsbärare baserade på nanopartiklar och för att utveckla neuroproteser som direkt kommunicerar med nervsystemet. Slutligen kan denna typ av forskning också leda till bättre förståelse för eventuella risker kopplade till nanopartiklar. Med hjälp av STED-mikroskopi hoppas vi kunna studera växelverkan mellan levande materia och nanostrukturerade halvledarmaterial just där kopplingen sker mellan de två materialsystemen.

För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lth.se, http://nanobio.ftf.lth.se/~tegen/ 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Projektet kommer att ta fokusera på studier av biomolekyler med hjälp STED-mikroskopi. I en del av projektet kommer modellmembran och cellmembran i gränssnittet med halvledarnanotrådar att studeras. Härvid kommer effekterna av krökning av membranet på membrankompositionen att bedömas med hjälp av STED-mikroskopi. En annan del av projektet är studier av DNA-molekyler i trånga utrymmen på nanoskala. Här kommer den detaljerade DNA-strukturen att studeras i nanokanaler under olika kemiska förhållanden. Forskningen kommer främst innebära STED-mikroskopi av olika biomolekylära system och kommer att ha en stark koppling till biokemi, molekylärbiologi och cellbiologi. Den sökande förväntas arbeta självständigt och i samarbete med forskare från andra akademiska grupper.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl (t ex tid för föräldraledighet och militärtjänstgöring) kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik eller motsvarande med inriktning mot biofysik och optik.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Det följande är meriterande: bred kunskap av superupplösnings-mikroskopi, med omfattande erfarenhet av STED-mikroskopi inkluderande modifiering och optimering av mikroskopuppställningar. Erfarenhet av att använda STED-mikroskop för studier av biomolekyler och celler, samt infärgningsprotokoll. Erfarenhet av att odla celler.

Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, biologi och optik är av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, en kopia av doktorsavhandling eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/893
Kontakt
  • Jonas Tegenfeldt, Associate Professor, +46 46 222 8063 jonas.tegenfeldt@ftf.lth.se
Publicerat 2017-03-31
Sista ansökningsdag 2017-04-21

Tillbaka till lediga jobb