Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Projektet blir en fortsättning av ett långvarigt samarbete mellan NanoLund (Prof. Heiner Linke), Linnéuniversitetet i Kalmar (Prof. Alf Månsson) och Technische Universität Dresden (Prof. Stefan Diez) kring interaktioner mellan biologiska molekylmotorer och nanostrukturer. Under tiden 2017-2021 finansieras forskningen huvudsakligen genom EU Horizon 2020 projektet Bio4Comp (Parallel network-based biocomputation: technological baseline, scale-up and innovation ecosystem) som har som mål att utveckla an biodator med hjälp av molekylmotorer. Projektpartners är Lund, Kalmar, TU Dresden, Molecular Sense (Oxford) och Fraunhofer Institut i Chemnitz och Würzburg. Lunds uppgift inom projektet är utveckling av nya koncept för komponenter, nanofabrikation, experiment i samarbete med Kalmar och Dresden, samt benchmarking (teoretisk analys av datorprestanda i jämförelse med existerande teknologi). För mer information se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se och www.bio4comp.eu

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser.

Doktoranden kommer att arbeta med ett forskningsprojekt som har fokus mot utveckling och test av nanostrukturer för tillämpningar med molekylmotorer, främst utveckling av en biodator. Inom projektet kommer nya koncept för biodatorer att utvecklas och testas såväl experimentellt som teoretiskt. Nanostrukturer i kombination med molekylmotorer kan utvecklas även för andra ändamål, till exempel för biosensing eller för fysiologiska studier med enstaka molekylmotorer. Experimentella metoder kommer att inkludera nanofabrikation (bland annat elektronstråle-litografi), nanokarakterisering (bland annat med elektronmikroskop), biokemiska metoder (t.ex. ytmodifiering), och fluorescensmikroskopi. Även teoretiska metoder som numerisk modellering och analytiska metoder kan komma att användas. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med partners inom Bio4Comp, främst Alf Månssons grupp vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Stefan Diez’ grupp vid TU Dresden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde, eller
 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik, särskilt biofysik och optik. Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, datorvetenskap, matematik, biokemi, bildanalys, och mikro/nanovetenskap är av värde. Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande, speciellt erfarenhet av renrumsarbete, våtlabstekniker relevant för biokemi, fluorescensmikroskopi, och elektriska mätmetoder. Kunskaper i numerisk modellering och/eller bildanalys är också meriterande.  Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt inom ett större projekt, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner och från andra länder.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Instruktioner för ansökan
Ansök online. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/950
Kontakt
 • Heiner Linke, Professor, +46462224245 heiner.linke@ftf.lth.se
Publicerat 2017-04-21
Sista ansökningsdag 2017-08-14

Tillbaka till lediga jobb