Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, geologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Introduktionstext:

Molekylär paleontologi är ett nytt och fascinerande forskningsområde som innefattar studier av många miljoner år gamla biomolekyler vilka bedöms kunna belysa såväl nutida som utdöda organismers biologi, ekologi och utvecklingshistoria. Den utlysta tjänsten är del i en forskagruppgrupp vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, som inriktar sig mot molekylär paleontologi med det syftet att studera det kemiska och strukturella innehållet hos bevarad mjuk- och hårdvävnad från den tidigeocena Furformationen i Danmark, med speciellt fokus på proteiner och/eller pigment. Forskargruppen arbetar i nära samarbete med Professor Mary H. Schweitzers paleomolekylära grupp vid North Carolina State University. Lokala kontakter omfattar bl.a. MUSERUM och Molermuseet i Danmark.

Arbetsuppgifter:

Forskningsprojektet avser belysa frågeställningar kring bevaring, tafonomi och diagenes hos såväl mjukvävnad som naturligt biomineraliserad vävnad. Speciellt fokus kommer att läggas vid proteinöst och/eller pigmenterat biologiskt material och de processer som möjliggör dess bevaring över geologisk tid. Marina sediment tillhörande den tidigeocena (ca 54 miljoner år gamla) Furformationen på norra Jylland, Danmark, innehåller en mängd synnerligen välbevarade fossil (representerande bl.a. fåglar, reptiler, benfiskar och insekter). Sammantaget ger dessa försteningar en bra bild av faunan i området direkt efter den mest omfattande värmeperiod man känner under kenozoikum, och fossilen kommer således att användas som studiematerial. Orsaker till bevaringen kommer att klarläggas, och djurresterna kommer att undersökas med avseende på tidpunkt av stabilisering, grad av nedbrytning och diagenetisk påverkan. Studierna kommer att komplementeras med nedbrytningsexperiment i syfte att efterlikna de processer som bidrar till exceptionell bevaring. I arbetsuppgifterna ingår spektroskopiska analyser, men även implementering av data från nedbrytningsexperimenten. Innehavaren av doktorandtjänsten kommer att beredas möjlighet att lära sig ett brett spektrum av analysmetoder, bl.a. histologi, scanning- och transmissionselektronmikroskopi (SEM och TEM), immunohistokemi, infraröd mikrospektroskopi och masspektrometri.

Forskarutbildningen är på fyra år varav ett år utgörs av allmänna och specialiserade forskarkurser.

Doktoranden förväntas också aktivt delta i institutionens undervisning, och bidra med enklare undervisningsuppgifter. Institutionstjänstgöring såsom biträdande undervisning tillåts med upp till 20 % av fulltid, och kompenseras genom förlängning av doktorandtjänsten.

Kvalifikationer:

Tjänsten innebär ett kreativt och varierande arbete som medlem av en dynamisk forskargrupp. Vi söker en mycket motiverad person som innehar en universitetsexamen (Fil. Mag. eller motsvarande) i biokemi, molekylär och/eller evolutionär biologi eller paleontologi. Laborativa färdigheter med fokus på masspektrometri/proteomics och/eller immunohistokemi är meriterande. Likaså är dokumenterade kunskaper rörande djurs biologi, fysiologi och/eller paleontologi till den sökandes fördel. Påvisad erfarenhet av vetenskapligt skrivande såsom publikationer, uppsatser eller motsvarande på engelska är av stor vikt. Vi ställer dessutom höga krav på att den person som antas till doktorandutbildningen ska kunna arbeta självständigt med egna projekt, men också kunna samarbeta med såväl svenska som utländska forskare. Vidare ska personen vara målinriktad och kunna ta ansvar för delar inom större forskningsprojekt, samt på ett självständigt sätt kunna utföra laborativa uppgifter.

Sökande kommer att kallas till intervju innan tillsättningen. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/983
Kontakt
  • Johan Lindgren, Universitetslektor, 046 222 46 35, johan.lindgren@geol.lu.se
  • Natalie Nyman, Personaladministratör, 046-222 78 30, natalie.nyman@cgbkansli.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-18
Sista ansökningsdag 2017-05-16

Tillbaka till lediga jobb