Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

NanoLund har en lång tradition av att utveckla elektroniska komponenter baserade på nanotrådar. Detta projekt är en del av en större ansträngning att utveckla nya komponenter och koncept for effektiv omvandling av energi (t.ex. från ljus till elektricitet, från värme till elektricitet, eller från elektricitet till ljus) genom att utnyttja effekter på nanoskalan, exempelvis kvantfenomen, fotoniska eller plasmoniska effekter, eller termodynamiken av mycket små system. Forskningen inom detta område finansieras för nuvarande med anslag från Energimyndigheten, Vetenskapsrådet, samt Knut och Alice Wallenberg Stiftelsen. För mer information, se: www.ftf.lth.se and www.nano.lth.se

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser.

Doktoranden kommer att arbeta med ett grundvetenskapligt projekt med målet att förstå hur effekter på nanoskalan, exempelvis kvantfenomen, kan användas för att förbättra verkningsgraden i omvandlingen av värme till elektricitet i nanotrådar. Detta kommer att inkludera foto-termoelektrisk energiomvandling, där ljus används för att skapa icke-jämvikts-elektroner (”hot electrons”) vars energi man sedan extraherar med hjälp av heterostrukturer som fungerar som energifilter. Projektet kommer att undersöka vilka fysikaliska mekanismer som begränsar verkningsgraden. Målet är att övervinna dessa begränsningar med hjälp av ny komponentdesign eller nya tillvägagångssätt, t.ex. med hjälp av plasmoniska effekter. En del av uppgiften är att lära sig tillverkningsprocesser i ett renrum såväl som elektriska mätningar vid låg temperatur och optiska mätningar. Doktoranden kan också komma att medverka i utvecklingen av mätelektronik eller mjukvara för mätningar. Arbetet kommer att vara i nära samarbete med materialvetenskap och teori inom NanoLund, och doktoranden förväntas att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra forskare.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde eller
 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Grundexamen bör inkludera kurser inom fasta tillståndets fysik och kvantfysik. Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, optik, elektronik, materialvetenskap och nanovetenskap är av värde. Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, och erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande, speciellt renrumsarbete, optiska metoder, mätningar vid låg temperatur, samt erfarenhet av elektriska mätningar. Erfarenhet av numeriska och analytiska beräkningar är en fördel. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, en vilja att angripa en utmanande uppgifter, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Instruktioner för ansökan
Ansök online. Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla ett personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1057
Kontakt
 • Heiner Linke, Professor, +46 70 414 0245 heiner.linke@ftf.lth.se
Publicerat 2017-04-21
Sista ansökningsdag 2017-05-28

Tillbaka till lediga jobb