Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg-och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Konstruktionsteknik behandlar principer för dimensionering och utformning av konstruktioner för byggnader och anläggningar, med hänsyn till olika laster och påverkningar som är aktuella under konstruktionens livstid. En central del är verkningssätt och dimensionering av bärande konstruktionstelement i betong, murverk, stål och trä. Ett viktigt begrepp är tillförlitlighet, som innebär att konstruktionselement och -system skall utformas med tillräcklig säkerhet mot brott, skada eller förlust av viktiga funktioner under konstruktionens livstid. En övergripande målsättning för forskningen är att den skall vara pådrivande för utvecklingen av rationella och konkurrenskraftiga system för det praktiska byggandet. Forskningen inom ämnet är för närvarande inriktad mot följande huvudområden:

 • Tillförlitlighet hos konstruktioner och system
 • Trä- och betongkonstruktioner under klimatisk påverkan och nedbrytning
 • Rationella byggsystem och detaljlösningar

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet innehåller huvudsakligen utveckling av anpassningsstrategier för att mer rationellt kunna hantera risker relaterade till klimatförändringar för broar. Fokus kommer att vara på befintliga broar men projektet förväntas även bidra med insikt i hur risker kan hanteras vid dimensionering av nya broar. Att ta hänsyn till hur effekter från olika klimatscenarier kan påverka en brokonstruktion är av största vikt för att kunna utveckla lämpliga strategier för anpassning och riskhantering. Att uppnå detta kommer att bidra till att upprätthålla funktion och säkerhet hos befintliga och nya broar och göra infrastrukturen mindre sårbar. Projektet kommer framförallt medföra en större medvetenhet om problemen med klimatförändringar och dess effekter hos alla inblandade parter samt ge bättre förutsättningar för samhället att hantera dess konsekvenser.

Projektets utförande innebär att tolka och förstå hur effekter från olika klimatscenarier kan påverka broar. Genom att utvärdera de risker som kan relateras till klimatscenerierna kan en grund läggas för ett beslutsstöd som kan användas vid dimensionering, byggnation och underhålla av befintliga och framtida broar. Detta medför ett tvärvetenskapligt förhållningssätt mellan konstruktörer, riskanalytiker och klimatforskare.

Handledning av doktorandprojektet kommer att huvudsakligen ges av avd. för Konstruktionsteknik, LTH, i samverkan med övriga projektdeltagare från SMHI, Skanska, RISE och avd. för Riskhantering och samhällssäkerhet, LTH.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven för särskild behörighet för utbildningsämnet konstruktionsteknik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Följande bedöms vara särskilt relevanta: a) Risk-, tillförlitlighetsmetoder och/eller besluts teori b) Projektering av brokonstruktioner. 
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Bra kunskaper i svenska, i tal och skrift. Saknas dessa förväntas kandidaten lära sig språket under första två åren.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (193:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1064
Kontakt
 • Ivar Björnsson, Biträdande Universitetslektor , ivar.bjornsson@kstr.lth.se, +46 46 222 73 99
 • Oskar Larsson Ivanov, Universitetslektor, oskar.larsson@kstr.lth.se, +46 46 222 98 82
Publicerat 2017-04-21
Sista ansökningsdag 2017-05-12

Tillbaka till lediga jobb