Lund University, Faculty of Medicine,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningarna är placerade vid medicinska fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med tillsättning. Lokaler, annan infrastruktur och resurser för anställningen finansieras enligt fakultetens gängse modell.

Befattningarna är inte sk kombinationstjänster, men för kliniskt verksamma innehavare är universitetet positivt inställd till att anställningen förenas med kliniskt arbete.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår eget forsknings- och utvecklingsarbete, undervisning samt administration. Innehavaren skall delta i undervisning och handledning inom grundutbildning, avancerad utbildning och forskarutbildning. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motvarande fem veckor eller ha inhämtat motvarande kunskaper på annat sätt, om det inte finns särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare och ha väl vitsordad vetenskaplig kompetens. 

Den vetenskaplig skickligheten styrks av visad vetenskaplig självständighet, anslag erhållna i konkurrens med sökande som huvudman, erfarenhet av extern postdoc period genomförd vid annat lärosäte en där den sökande erhöll doktorstitel, samt publikationer i peer review granskade tiskrifter.

Vikt kommer också fästas vid pedagogisk skicklighet och förmåga att handleda doktorander. Pedagogisk skicklighet skall visas såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till administrativ skicklighet, ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhället.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Dessutom kommer den vetenskapliga utvecklingspotentialen särskilt att betonas.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning. 

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Gunilla Westergren-Thorsson, tel: 046-222 80 84,
e-post: Gunilla.Westergren-Thorsson@med.lu.se

Upplysningar om ansöknings­förfarande lämnas av personalchef Kajsa Johnsson, tel 046-222 08 22,
e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärar­förslagsnämnden.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2017-09-14.

Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med. lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV). Sökandes namn kommer att uppges på medicinska fakultetens hemsida på Inter­net om inte det av ansökan tydligt framgår att sökanden motsätter sig detta.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund/Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1106
Publicerat 2017-06-27
Sista ansökningsdag 2017-09-14

Tillbaka till lediga jobb