Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Anställningen är del av ett KAW-finansierat projekt, samordnat av Avdelningen för atomfysik vid Lunds universitet. Målet är att utveckla och undersöka en ny typ av kristallina material där ljusets hastighet reduceras med upp till fem storleksordningar. Sådana material kan avsevärd öka prestandan inom olika applikationsområden, t ex penetrationsdjup vid optisk vävnadsdiagnostik och optisk detektering och behandling av maligna hjärt-kärlsjukdomar.

Den kristallmontering som krävs för att uppnå tillräckligt frekvensstabilitet är utmanande och kräver detaljerade beräkningar. Dessutom kommer interaktioner mellan atomer att påverka de optiska egenskaperna hos kristallerna. Detta måste beaktas med tanke på den stabilitet som krävs. Likaledes måste randvillkoren vid monteringen av kristallen tas i beaktan.

Arbetsuppgifter

 • Utveckla och definiera lämpliga randvillkor för kristallens montering med hänsyn till den mekaniska stabiliteten med hjälp av finita elementsimuleringar
 • Utveckla en atomistisk modell av kristallstrukturen
 • Simulera atomrörelser initierade av elektriska och magnetiska fält, temperatur och krafter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för mekanik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik eller teknisk matematik, alternativt masterexamen inom motsvarande ämnen.
 • Genomgått relevanta kurser på avancerad nivå eller motsvarande.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av datorbaserad modellering samt analytiska beräkningar, i synnerhet inom molekyldynamik och/eller finita elementmodellering är meriterande.
 • Dokumenterad förmåga att författa vetenskaplig text.
 • Förmåga att analysera och presentera resultat på ett strukturerat sätt, i skrift och tal.
 • Erfarenhet av att ha deltagit i forskningsprojekt.
 • God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (193:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1126
Kontakt
 • Aylin Ahadi, 046-2223039
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-24
Sista ansökningsdag 2017-05-22

Tillbaka till lediga jobb