Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för maskinteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Mekanisk modellering av småskaliga fenomen utgör en grundbult för att förstå och kunna förutspå makroskopiska materialbeteenden. Forskningsområdet anknyter såväl till grundforskning som till industriella tillämpningar, och dess utfall bidrar till bättre förståelse, kunskap och modelleringsmöjligheter av materialtekniska egenskaper.

Det aktuella forskningsprojektet behandlar i huvudsak datormodellering på atom- och mikroskala, dock kommer det i samarbete med akademiska samarbetspartners genomföras experimentell validering av de framtagna modellerna.

Arbetsuppgifter
Anställningen kommer att vara inriktad mot utveckling av fysikaliskt baserade modeller för att beskriva brott i fusionsreaktorer. Särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla kohesiv zon-modeller för att beskriva korngränsbrott i volframlegeringar för att kunna förutsäga hur orenheter påverkar dess hållfasthetsegenskaper. För detta ändamål kommer det att genomföras modellering av korngränser på atomnivå, vars resultat används i finita elementmodeller för att modellera realistiska mikrostrukturer. Arbetet kommer huvudsakligen att vara av teoretisk art där tyngdpunkten kommer att ligga på klassisk molekyldynamikmodellering, men även tillämpning och validering kommer att genomföras med hjälp av finit elementmodellering. Projektet är finansierat av Svenska Vetenskapsrådet och genomförs i samarbete med forskare på Chalmers tekniska högskola och ICAMS Ruhr-Universität, Bochum.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för mekanik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik eller teknisk matematik, alternativt masterexamen inom motsvarande ämnen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskaper i eller erfarenhet av programmering i exempelvis Matlab, C och/eller Fortran.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av datorbaserad modellering samt analytiska beräkningar, i synnerhet inom molekyldynamik och/eller finita elementmodellering är meriterande.
 • Dokumenterad förmåga att författa vetenskaplig text.
 • Förmåga att analysera och presentera resultat på ett strukturerat sätt, i skrift och tal.
 • Erfarenhet av forskning anses meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (193:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/1127
Kontakt
 • Aylin Ahadi, 046-2223039
 • Pär Olsson , 040-6658637
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-04-24
Sista ansökningsdag 2017-05-22

Tillbaka till lediga jobb